Govor

Nataša Musar Mišeljić

Hvala lepa. (Nataša Musar Mišeljić.)

Torej glede nepravilnosti, ki so vplivale na izrek pridržka k mnenju o poslovanju Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, velja seveda poudariti predvsem nepravilnosti, ki se tičejo temeljne dejavnosti zavoda, to je zbiranje in obdelovanje podatkov ter na njihovi podlagi seveda določanje in izplačevanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pri tem smo ugotovili, da ZPIZ v matičnih in drugih evidencah, ki jih vodi, ni zagotovil pravilnih in popolnih podatkov, ki vplivajo ali pa bi lahko vplivali na odmero pokojnine, zaradi česar je v najmanj 88 primerih, kar je zaradi ene sistemske pravzaprav napake, ki se jim je dogodila, kar 110 % več kot lani, nepravilno določil in izplačal pokojnino. V nekaterih primerih je potem to vplivalo še na izplačilo dodatkov, to je pač letnega dodatka in pa enkratnega solidarnostnega dodatka zaradi epidemije covida. To so te, bom rekla, najpomembnejše ugotovitve.

Poleg njih smo pa pri samem poslovanju zavoda v ožjem smislu ugotovili nepravilnosti pri nabavi materiala, storitev in osnovnih sredstev, kjer so najmanj za dobrih 700 tisoč vrednosti tega materiala, storitev in osnovnih sredstev oddali v nasprotju z zakonom o javnem naročanju. Določena odstopanja od določb zakona smo ugotovili tudi pri oddaji storitev izvedenskih mnenj. V letu 2020 smo se posebej posvetili eni zadevi, in sicer zavod je, ker je izplačevalec seveda pravic, je hkrati lahko tudi v položaju dolžnikovega dolžnika, se pravi, po domače povedano, če nekomu pač rubijo prihodke, ta rubež izvaja zavod. Pogledali smo, kako to počne, in ugotovili kar nekaj, bom rekla, odstopanj od izvršilnih naslovov, na podlagi katerih so bili ti rubeži opravljeni. Pri poslovanju, bom rekla v smislu stroškov dela pa smo ugotovili, da zavod v notranjih aktih ni določil potrebnega števila javnih uslužbencev za delo na posameznih delovnih mestih in pa da dodatka za dvojezičnost ni določil glede na predpisane kriterije. Veliko večino teh nepravilnosti je zavod do izdaje revizijskega poročila že odpravil, predvsem vse tiste najpomembnejše, torej tiste, ki se nanašajo na izplačilo pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Bo pa moral do 21. februarja predložiti odzivno poročilo, v katerem bo izkazal še odpravo nepravilnosti glede malo prej omenjenega, torej določitve števila potrebnih delavcev za delo na posameznem delovnem mestu in pa glede javnega naročila storitev vzdrževanja tiskovnih pol.

Toliko za eno osnovno informacijo. Če so kakšna vprašanja pa seveda z veseljem.