Govor

Danijel Kastelic

Hvala lepa za besedo.

Lep pozdrav vsem skupaj!

Tudi jaz vam želim uspešno, predvsem pa zdravo leto 2023! Verjamem, da se bomo še večkrat srečali, zato je prav, da začnemo z lepimi željami.

Spoštovani predsednik odbora, spoštovane poslanke in poslanci, državni sekretar!

Za začetek mi dovolite pojasnilo, zakaj smo vam tokrat predložili stališče interesne skupine negospodarskih dejavnosti in ne mnenja pristojne komisije Državnega sveta. Ker komisije v novem mandatu Državnega sveta še niso ustanovljene, so začasno vlogo komisij v skladu s Poslovnikom Državnega sveta prevzele interesne skupine, ki jih je kot pristojne določil predsednik Državnega sveta, v tem primeru interesna skupina negospodarske dejavnosti.

Zdaj pa k vsebini našega stališča. Omenjena skupina se je sestala na 2. seji 4. januarja in se seznanila z mnenjem pristojnega ministrstva, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zveze društev upokojencev Slovenije. Vsi navedeni predlogu zakona niso izrazili podpore, predvsem zato, ker so posamezne rešitve ocenili kot neustrezne. Predlagani dvig zneska zagotovljene starostne pokojnine na 771 evrov je bil ocenjen kot neustrezen in nesistemski, z njim bi se po oceni vabljenih na naše seje v sistem vneslo nove neenakosti. Tudi ponovni uvedbi instituta državne pokojnine ni bila izražena podpora vabljenih na sejo, ker slednje predstavlja element socialnega varstva in je bila iz sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v zadnji večji reformi 2012 izločena na podlagi širšega družbenega soglasja. ZDUS je kot alternativo slednji predlagal razmislek o uvedbi univerzalnega temeljnega dohodka za upokojence z nižjimi pokojninami, kot predvideva koalicijska pogodba. Predlog za zvišanje najnižje in najvišje pokojninske osnove na 78 % pa je bil ocenjen kot prenizek in premalo ambiciozen in s tega vidika neučinkovit z vidika doseganja zadnjih ciljev. Predlagatelja, tako ZDUS kot Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, sta ocenila, da bi se moralo najnižjo osnovo dvigniti vsaj na 81,2 %, kar je ZDUS predlagal že leta 2016. Interesna skupina je na podlagi predstavljenih stališč vabljenih ocenila, da bi s predlaganim zakonskim dopolnitvami in spremembami v sistemu vnesle dodatne krivice in neenakosti, in sicer tako med posameznimi kategorijami že upokojenih oseb kot tudi med kategorijo že upokojenih oseb in tistih, ki se šele upokojuje. Ocenili smo, da bi se reševanje trenutne situacije, povezane z draginjo, lahko zatekli k ukrepom, ki so se izkazali za učinkovite že v času epidemije COVID-19, ne da bi se aktivno posegalo v sam sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Pomoč bi zagotovo potrebovali tisti z najnižjimi pokojninami, ki živijo pod pragom revščine, med katere spadajo tudi prejemniki invalidskih pokojnin. Ob tem smo opozorili, da sistem invalidskega zavarovanja že več kot desetletje čaka na temeljit poseg v njegovo vsebino, saj se vanj ni posegalo niti ob zadnji večji reformi leta 2012. Interesna skupina se prav tako pridružuje pričakovanjem ključnih deležnikov, da bodo še pravočasno vključeni v pripravo rešitev, ki bodo služile kot podlago za novo reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, saj do zdaj temu ni bilo tako. Upamo tudi, da bodo pripravljavci zakonodaje in odločevalci uspeli slediti za dani časovnici za sprejem reforme in njeno uveljavitev najkasneje v letu 2025, reforma pa bo po naši oceni možna le na podlagi širokega družbenega konsenza in ob upoštevanju potreb uporabnikov sistema, zavarovancev in upokojencev.

Interesna skupina na podlagi razprave in vseh izraženih pomislekov zainteresirane in strokovne javnosti predlogu zakona skupina poslank in poslancev ni izrekla podpore.

Hvala za vašo pozornost.