Govor

Tilen Božič

Spoštovana predsednica, hvala za besedo.

Spoštovane poslanke, poslanci, seveda tudi ostali.

Naj že uvodoma poudarim, da po mnenju Vlade Republike Slovenije predlog vlagatelja za začasno zadržanje izvajanja novele Zakona o dohodnini ni utemeljen.

Vlada pri oblikovanju davčnih rešitev sledi temeljnim davčnim načelom in posebnim ciljem davčne politike, ki se želijo zasledovati. Osnovni cilj je zagotavljanje javnofinančnih prihodkov države, ki so potrebni za zagotavljanje skupnih potreb in ciljev. Država ima v skladu s 147. členom ustave pravico, da predpisuje davke in druge dajatve, ki jih pobira v javnem interesu, na podlagi svoje finančne suverenosti. Države z davki ne zasledujejo zgolj finančnih ciljev, temveč so davki hkrati tudi sredstva ekonomske, socialne, demografske in drugih politik. Država se pri izvajanju svoje socialne, servisne in razvojne funkcije pojavlja kot pomemben partner pri vzpostavljanju različnih razmerij do državljanov in gospodarstva. Davki so torej temeljni finančni instrument, s katerim država financira veliko večino svojih izdatkov, hkrati pa tudi pomemben instrument ekonomske regulacije in pravica do države, da predpisuje davke in druge dajatve, pa je tako povezana z načelom socialne države, ki je eno temeljnih ustavnih načel.

Glede navedb predlagatelja Vlada meni, da so navedbe glede težko popravljivih posledic povsem pavšalne, brez utemeljitev in navajanja konkretnih podatkov, tako glede vodenja postopkov pri davčnem organu kot tudi glede potrebe po vodenju postopkov s pravnimi sredstvi. Določbe, ki se izpodbijajo, se v večini nanašajo na dohodke in na določanje davčne osnove za dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, pri čemer pa se postopki odmere dohodnine za davčno leto, na katero se nanašajo spremembe, vodijo po zaključku davčnega leta, torej v tem primeru v letu 2024 za leto 2023. Prihodki iz naslova dohodnine predstavljajo enega izmed pomembnih stebrov javnofinančnih prihodkov. Kolikor z novelo ne bi posegli v dohodninsko zakonodajo, bi močno načeli prihodke od dohodnine in bi s tem znatno okrepili tveganja, ki se navezujejo predvsem na dogajanja na energetskih trgih in se že odražajo v visoki inflaciji in nižanju napovedi globalne gospodarske rasti.

Vlada na podlagi navedenega torej meni, da ni utemeljenih razlogov za zadržanje izvajanja novele Zakona o dohodnini.

Hvala.