Govor

Bi želel še kdo razpravljati? (Ne.) Zaključujem razpravo.

Predlagam, da preidemo na glasovanje. Ker k predlogu stališča ni bil sprejet noben amandma, dajem na glasovanje naslednji predlog mnenja odbora: Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil in motorjev ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, glede na njihove emisije in trajnost baterije Euro-7, ter razveljavitvi uredb ES številka 715/2007 in ES številka 595/2009, ki ga je predložila Vlada, in predlaga Odboru za zadeve Evropske unije, da predlog stališča sprejme.

Želi kdo obrazložiti svoj glas? (Ne.) Glasujemo. Navzočih je… članic in članov, za je glasovalo 8, proti nihče.

(Za je glasovalo 8.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

Določiti moramo še poročevalca, ki bo poročilo odbora predstavil na seji pristojnega odbora. Predlagam, da poročilo predstavi kolega Tomaž Lah. Je kdo proti? (Ne.) Hvala.

S tem zaključujem 1. točko dnevnega reda. Hvala za predstavitev in lepo pozdravljeni.

Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA REDA – POBUDA ZBORNICE ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA OCENO USTAVNOSTI DRUGE ALINEJE DESETEGA ODSTAVKA IN ENAJSTEGA ODSTAVKA 141. ČLENA GRADBENEGA ZAKONA, OBRAVNAVA PREDLOGA ZA ZAČASNO ZADRŽANJE.

Ustavno sodišče je pobudo poslalo v mnenje Državnemu zboru na podlagi prvega odstavka 265. člena Poslovnika Državnega zbora, odbor pa jo bo obravnaval na podlagi drugega odstavka 265. člena Poslovnika Državnega zbora.

Prejeli ste naslednje gradivo: pobudo za oceno ustavnosti s predlogom za zadržanje z dne 10. 1. 2023, mnenje Zakonodajno-pravne službe glede predloga za začasno zadržanje z dne 20. 1. 2023 in mnenje Vlade glede predloga za začasno zadržanje z dne 19. 1. 2023. Vsa gradiva so objavljena na spletnih straneh Državnega zbora in na e-klopi.

Na sejo odbora ste bili vabljeni: Zakonodajno-pravna služba in Ministrstvo za okolje in prostor, ja, v bistvu gre za novo ministrstvo, Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Ustavno sodišče je Državnemu zboru določilo 60-dnevni rok, da se izjavi o navedbi v pobudi, ter 10-dnevni rok, da se izjavi o predlogu za začasno zadržanje izpodbijanih določb. Ker je do sedaj odbor prejel mnenje Zakonodajno-pravne službe in Vlade o predlogu za začasno zadržanje, so izpolnjeni poslovniški pogoji za obravnavo tega dela pobude na seji našega odbora kot matičnega delovnega telesa. O vsebinskih navedbah iz pobude za oceno ustavnosti pa bo odbor razpravljal po pridobitvi mnenj Vlade in Zakonodajno-pravne službe o pobudi v celoti.

Želi besedo predstavnica Zakonodajno-pravne službe? Gospa Helena Rus, izvolite.