Govor

Tilen Božič

Hvala spoštovana predsedujoča.

SpoštovanI poslanke, poslanci pa seveda tudi drugi. Najlepša hvala za besedo.

Kot veste je Zakon o finančni upravi določil takrat podlago za ustanovitev združenega organa, to se pravi, predhodno carinska uprava pa davčna uprava sta se takrat združili v Finančno upravo Republike Slovenije, to je bilo v letu 2014. S predlogom zakona, ki je ponovno pred vami oziroma se o njem ponovno odloča, se odpravljajo odstopi od sistemske ureditve, ki je bila sprejeta z novelo v začetku prejšnjega leta in se nanaša na imenovanje direktorjev finančnih uradov, na način odločanja - v tem primeru kolegijsko - in ukrepe v zvezi s položajem inšpektorjev, s katerimi se posega v njihovo samostojno dela. Tu gre predvsem za dodelitev posameznega postopka drugemu inšpektorju v vodenje in odločanje in tudi morebiten odvzem pooblastil inšpektorju. Predlagamo način, ki je nekako skladen s primerljivimi področji, se pravi, tudi kar se tiče drugih resorjev in gre za zagotavljanje enotnosti oziroma enak položaj direktorjev finančnih uradov s primerljivimi položaji drugih javnih uslužbencev, ki so vodje notranjih organizacijskih enot. Gre za vzpostavljanje enakega načina odločanja finančne uprave, kot to velja za druge upravne organe. Gre tudi za zasledovanje primerljive ureditve položaja davčnih inšpektorjev, kot to velja za inšpektorje z drugih področij in zagotovitev njihovega samostojnega in neodvisnega izvajanja postopkov davčnih nadzorov ter s tem preprečitev morebitnih arbitrarnih posegov s strani predstojnika organa. Poleg ukrepov, ki so namenjeni vzpostavitvi sistemske ureditve na področju delovanja finančne uprave so predlagani še ukrepi za izboljšanje učinkovitosti delovanja finančne uprave. Temu so namenjene spremembe ureditve finančne preiskave, pri čemer pa se s predlogom - to naj posebej poudarim - ne vzpostavlja nobena nova možnost za finančno preiskavo.

Kar se tiče novega pooblastila za sledenje položaju in gibanju blaga se bo uporabljalo v najmanjši možni meri, saj je omejeno na taksativno našteta področja in zgolj v okviru finančne preiskave. Uporabljalo bi se za preiskovanje in odkrivanje najtežjih kršitev predpisov o obdavčenju s področja trošarin, carin in davka na dodano vrednost ter za zagotovitev medsebojne pomoči organov Evropske unije in državam članicam Evropske unije. Za uporabo je predviden dodatni pogoj, ki določa, da se sledilna naprava lahko uporablja le, kadar naloge ni mogoče izvesti z drugimi pooblastili in tehničnimi pripomočki iz tega zakona. Torej, lahko uporablja samo v primerih, ko naloge ni mogoče doseči drugače oziroma je ni mogoče opraviti z uporabo drugih pooblastil in tehničnih pripomočkov, ki jih imajo na podlagi zakona uradne osebe finančne uprave dejansko na voljo. Se pravi, mora biti za ukrep, ki je primeren in nujen za uresničevanje legitimnih ciljev. Za uporabo tega ukrepa so predvidene številne varovalke, ki zagotavljajo, da se bo ukrep uporabljal v najmanjši možni meri in na način, ki preprečuje posege v zasebnost posameznika. Če pogledamo ta novi 18.a člen, kot je predlagan, se pravi, celotna struktura člena je narejena na način, da dejansko deluje kot nekakšen lijak, ki pripelje do tistih ozkih možnosti, ko je tak ukrep možno uporabiti. Se pravi, gre za situacijo, ko neka uradna oseba sme pri opravljanju finančne preiskave - kaj to pomeni? - za to področje finančnih preiskav je pristojnih približno 15 uradnih oseb od 3 tisoč 600 zaposlenih na finančni upravi. Mora biti seveda najprej finančna preiskava, da sploh lahko znotraj te pride do potem uporabe tega ukrepa in seveda morajo biti podani razlogi za sum, da je bilo storjeno dejanje, s katerim so bile storjene, kot že omenjeno najtežje kršitve predpisov, predpisov o obdavčenju s področja trošarin, carin in davka na dodano vrednost. To je seveda vključno z zagotovitvijo medsebojne pomoči pristojnim organom Evropske unije in držav članic Evropske unije. Zakaj? Ker v številnih državah članicah seveda to tudi imajo in v okviru medsebojne pomoči tudi ta izziv naslavljajo. Tam bi bilo, potem možno pridobiti podatke o položaju in gibanju blaga. Uporabljalo bi se teči tehnično sredstvo, ki omogoča seveda uporabo in ki omogoča sledenje. Zdaj, tukaj je tudi naslednja reč, se pravi, to se lahko uporabi le, če glede na okoliščine, kot že prej omenjeno, ne bi bilo mogoče tega izvesti z uporabo drugih pooblastil in tehničnih pripomočkov. Se pravi, gremo na sistem izpadanja. Samo v skrajnem primeru se tak režim lahko uporabi. Dodatno je tudi omejitev, da se lahko to napravo namesti le na zunanji del prevoznega oziroma prenosnega sredstva, prevozno – kaj? - to je recimo cisterna, kjer bi bilo noter neko gorivo. Se pravi, ko pa govorimo o prenosnem, govorimo pa recimo o zabojniku, ladijskem, ker sta seveda ločljiva. Od tu naprej, se pravi, podatki o lokaciji in gibanju blaga se smejo uporabiti le v postopkih, ki niso v nasprotju z namenom, seveda iz prvega odstavka, od tu naprej pa potem se zadeva dodatno razdela in tudi eksplicitno pove, da podatki, ki ne bodo uporabljeni za dokazovanje kršitev iz prvega odstavka tega člena se brišejo takoj, ko je to mogoče, najpozneje pa v 10 dneh od njihovega nastanka. Je pa seveda še dodatek zraven, da uradna oseba ne sme z uporabo sadilne naprave neposredno ali posredno identificirati in s tem pridobivati osebnih podatkov o osebah, ki so povezane z blagom, ki se mu sledi. Tudi je primerjalno seveda zraven napisano vozniki, razkladalci tovora, potniki in seveda katere druge fizične osebe.

Nadalje, se pravi, se ne smejo ti podatki zbirati in obdelovati niti v povezavi s podatki o fizičnih osebah, ki so zbrani pa na podlagi drugih pooblastil, ki jih uradne osebe finančne uprave uporabljajo na podlagi tega zakona. Se pravi, tudi kombinacija ni dovoljena, kar bi bilo še, se pravi, posredno, posredno. Od tu naprej, se pravi, pa spet gre za najtežje kršitve predpisov, s katerimi je lahko resno ogrožen finančni interes oziroma interes varstva in varnosti Republike Slovenije oziroma Evropske unije. In gre seveda za tiste prekrške, ki so opredeljeni kot hujši davčni prekrški.

S tem je nekako jasno določeno, da zakon ne daje pravne podlage za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov. Gre torej za ukrep, ki bo zagotovil učinkovito varstvo javne koristi in ne bo posegal v ustavno pravico, ki ureja človekove pravice in temeljne svoboščine, varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic, varstvo osebnih podatkov in ni v neskladju z načelom pravne države. Glede na to, da Zakon o finančni upravi ne ureja niti ne sme urejati vsebine kazenskega prava in kazenskega postopka, pa tudi ne more biti v nasprotju z načelom zakonitosti v kazenskem pravu.

Nenazadnje Vlada iz pregleda primerjalno pravne ureditve za uporabo geolokacijskih naprav za sledenje ugotavlja, da carinski organi v številnih državah članicah Evropske unije z namenom preventivnega delovanja in odkrivanja kršitev uporabljajo sledilne naprave. Tako na primer odredba sodnika ali tožilca ni potrebna v recimo Nemčiji, na Madžarskem, na Hrvaškem, v Litvi, na Cipru, Irski, Poljski, Finski, pri čemer velja pri tem tudi omeniti, da obstajajo tudi nekateri splošni sistemi sledenja, kot recimo, na Poljskem in na Madžarskem, kjer se pa sledi vsemu blagu, ki je, se pravi v tranzitu ali pa vsemu blagu, ki bi se ga lahko štelo za tveganje. To so odpadki, recimo kemikalije, goriva, tobak. In v tem primeru se sledi vsemu, ne zgolj tistemu, kar bi eventualno v okviru neke finančne preiskave in kasneje nekega suma in tega bi se potem tak ukrep uporabil, se pravi izjemno ozko. Tudi v okviru načrta finančne uprave, ki se pripravlja za letošnje leto na podlagi objektivnih, se pravi kriterijev se je ugotovilo koliko tega bi bilo potrebno glede na lansko leto, glede na pretekle tudi izkušnje in je bilo ocenjeno, da takšnih primerov bo na letni ravni največ deset. Je pa seveda za tistih deset primerov to zelo pomembno.

S predlogom zakona se določa tudi pravna podlaga za uporabo pooblastila za ugotavljanje namenske uporabe označenih energentov za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter vozil prirejenih za prevoz čebeljih panjev, povezano z novelo zakona o trošarinah, ki na novo določa pravico do nakupa davčno označenega goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije in vozil, prirejenih za prevoz čebeljih panjev, s čimer se je dejansko doseglo, da se takoj lahko kupi gorivo po nižji ceni brez kasnejšega povračanja trošarine in še dodatno nižje, kot bi to eventualno bilo v prejšnjem letu oziroma po preteklem sistemu.

S spremembami, ki imajo namen izboljšati uspešnost in učinkovitost ter transparentnost delovanja finančne uprave se zagotavlja pravna varnost strank, ki so udeležene v postopkih, ki jih vodi finančna uprava. Naj omenim, da je danes tukaj prisoten tudi generalni direktor finančne uprave, prisoten je tudi, se pravi, lahko rečemo vodja področja preiskav. To pa vse zaradi tega, da so lahko odzivi na vaše poizvedbe danes lahko kar se da konkretni.

Tako da spoštovane poslanke in poslanci, predlagam oziroma prosim, da predlog zakona ponovno podprete.

Hvala.