Govor

Pozdravljeni!

Vse članice in člane odbora in ostale prisotne lepo pozdravljam. Bomo kar začeli s 14. nujno sejo Odbora za finance.

Obveščam vas, da nisem prejela obvestila, da je kdo od članov odsoten, zadržan. Na seji pa kot nadomestne članice in člani odbora s pooblastili sodelujejo naslednji poslanci, poslanec Jani Prednik nadomešča poslanca Soniboja Knežaka, poslanka dr. Vida Čadonič Špelič nadomešča poslanca Jerneja Vrtovca, poslanec Andrej Hoivik nadomešča poslanko Suzano Lep Šimenko in poslanec Borut Sajovic nadomešča poslanca Tineta Novaka.

Članice in člane obveščam, da ste 13. 1. 2023 prejeli predlog za širitev z 2. točko dnevnega reda seje odbora. Ta 2. točka je Predlog zakona o okrepitvi skupnega sklada za rezervacije z jamstvom Republike Slovenije za zagotavljanje izredne makro finančne pomoči Ukrajini, nujni postopek EPA 550/IX. Ali želi predstavnik Ministrstva za finance podati mnenje o tem predlogu? Ne. Ali želijo svoja stališča o predlogu predstaviti predstavniki poslanskih skupin? Tudi ne.

Torej prehajamo na odločanje o predlogu za širitev z 2. točko dnevnega reda seje odbora.

Moram povedati še eno pooblastilo, poslanec Rastislav Vrečko nadomešča poslanko Andrejo Kert.

Zdaj pa prehajamo na odločanje o predlogu za širitev z 2. točko dnevnega reda seje odbora.

Glasujemo.

Ugotavljam, da je predlog za širitev z 2. točko sprejet.

Ker v poslovniškem roku nisem prejela drugih predlogov v zvezi z dnevnim redom, ugotavljam, da je določen takšen dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem seje in širitvijo.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - MNENJE ODBORA O ZAHTEVI DRŽAVNEGA SVETA ZA PONOVNO ODLOČANJE DRŽAVNEGA ZBORA O ZAKONU O SPREMEMBAH IN O DOPOLNITVAH ZAKONA O FINANČNI UPRAVI, EPA 304/IX.

Državni svet je na 1. izredni seji 21. 12. 2022 na podlagi tretje alineje prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije sprejel zahtevo, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi EPA 304/IX, ki ga je Državni zbor sprejel na 5. redni seji, 15. 12. 2022. Zahteva Državnega sveta je bila Odboru za finance kot matičnem delovnem telesu posredovana v mnenje na podlagi 147. člena Poslovnika Državnega zbora.

K obravnavi te točke so vabljeni Državni svet, Ministrstvo za finance in Zakonodajno-pravna služba.

Kot gradivo ste s sklicem seje prejeli zahtevo Državnega sveta z dne 21. 12. 2022 za ponovno odločanje o zakonu, prejeli ste tudi mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 12. 1. 2023.

Pričenjamo z obravnavo zahteve Državnega sveta za ponovno odločanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi. Besedo… predstavnika Državnega sveta še ni? Ga ni.

Potem pa dajem besedo predstavniku Vlade, Tilnu Božiču.