Govor

Simon Maljevac

Ja, hvala za besedo.

Najprej, spoštovana predsednica, hvala, ker ste organizirali današnji dogodek. Spoštovane tudi poslanke in poslanci in vsi ostali vabljeni, me veseli, da se vidimo!

Tako, s sprejetjem Zakona o osebni asistenci leta 2017 je bil zagotovo narejen en velik korak naprej. Vemo, da se je do tiste točke osebna asistenca izvajala na podlagi razpisov, izvajalci osebne asistence pa so bile invalidske in humanitarne organizacije. Ministrstvo je možnosti izvajanja osebne asistence financiralo preko razpisa, ne glede na to, koliko ur osebne asistence je bilo opravljeno. Dodatno so bila sredstva za izvajanje osebne asistence pridobivana tudi s strani FIHA.

Ena stvar, ki je mogoče je tu pomembno poudariti, da takrat osebna asistenca ni bila pravica, sofinancirana je bila preko programov, zato osebne asistence niso imeli vsi, ki bi jo potrebovali in tudi ne v obsegu, ki bi jo potrebovali, tako da, to je ena pomembna točka, ki jo je sam zakon naredil korak naprej. S tem, ko je osebna asistenca postala pravica so do nje upravičeni vsi uporabniki, ki izpolnjujejo zakonsko predpisane pogoje. Do osebne asistence pa so poleg gibalno in telesno oviranih posameznikov upravičeni tudi posamezniki z duševnimi, intelektualnimi in senzornimi okvarami. Osebno asistenco v letu 2023 tako nudi 107 izvajalcev trenutno.

Ena stvar, ki je še pomembna je, da je zakon uporabnika postavil v središče. Obseg storitev osebne asistence se ugotavlja glede na potrebe vsakega posameznika ali posameznice in sam, kot je bilo že izpostavljeno, izbere izvajalca osebne asistence. S samim zakonom dejansko uresničujemo enega temeljnih ciljev konvencije pravic invalidov.

Da ne bom predolg, to mogoče za uvod. Vseeno bi pa šel skozi par točk, ki so bile tudi odprte v zadnjem času.

Mislim, da je bilo v uvodu dobro izpostavljeno, da ko govorimo o osebni asistenci, govorimo o nekem živem organizmu. In zato je dobro, da danes sedimo tukaj, da se skupaj pogovarjamo in poskušamo skupaj detektirati katere so tiste težave in kako bi lahko določene stvari rešili.

Bilo je veliko pripomb na samo ocenjevanje potrebe po osebni asistenci. Vemo, da se je z zadnjo novelo preoblikoval izvedenski organ za ocenjevanje potrebe po osebni asistenci, in sicer v okviru Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo. Prve vloge so začeli obravnavati 11. 3. 2022, obiske pa z mesecem aprilom. Bilo je tudi nekaj pripomb glede zamud pri izdaji mnenj. Tu je prihajalo do tega predvsem zaradi velikega števila vlog in nezmožnosti izvedbe obiska zaradi regijske pogojenosti. Verjamem, da bo potem direktorica povedala več o temu.

Bilo je tudi nekaj dilem glede mnenj o upravičenosti do osebne asistence, da ta niso ustrezno obrazložena. Ministrstvo se je na to z inštitutom dogovorilo, da se v mnenje o obsegu in vsebini osebne asistence podrobno navede dejanske potrebe vlagatelja pri pomoči druge osebe pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb in aktivnosti v vsakdanjem življenju in udejstvovanju v družbi. Ugotovitvam pri obisku vlagatelja pa smiselno sledi tudi zaključek mnenja, ki natančno opredeli obseg in vsebino storitev osebne asistence. Koordinatorji invalidskega varstva bodo tako na podlagi razdelanega mnenja lažje obrazložili svojo odločitev na kateri temelji odločba, vlagatelji pa bo ustrezno uporabil lahko tudi morebitna pravna sredstva.

Potem bi šel na še eno točko, in sicer izvajanje nadzora pri izvajalcih osebne asistence. Naj poudarim, kaj je glavni namen nadzorov. Glavni namen je nadzorov je v prvi vrsti zagotoviti ustrezno in kvalitetno oskrbo in storitev za uporabnika. Vemo pa tudi, da tu govorimo o javnih finančnih sredstvih, tako da je tudi sistem nadzorov pomemben. Trenutno smo na ministrstvu opravili dva nadzora na podlagi dvomov in pa še enega dodatnega na podlagi naključno izbranega vzorca. Vseeno bi povedal par nepravilnosti, ki smo jih ugotovili, ker mislim, da je dobro, da jih vemo danes za to diskusijo. Ugotavlja se, da izvajalci osebne asistence ne sklenejo pogodb za delo osebnih asistentov, bodisi pogodb o zaposlitvi ali pogodb za sodelovanje. Na ministrstvo pa posreduje v računu zahtevo za izplačilo za opravljeno delo te osebe, ki dela ne opravi in tej osebi niti ne nakazuje sredstva za opravljeno delo. Ugotovili smo tudi, da izvajalci osebne asistence na izstavljene račune ministrstva zahteva izplačilo za izvedbo ur osebne asistence za osebne asistente, ki jih uporabnik ne pozna, izvajalci pa imajo z njimi sklenjene pogodbe o zaposlitvi in dobijo plačilo za neizvedeno storitev. Ugotavljamo, da osebni asistenti niso prisotni na delovnem mestu, za uporabnike osebna asistenca ni zagotovljena ali pa osebno asistenco opravljajo družinski člani uporabnika in ne osebni asistenti, ki jih izvajalec navaja. Naleteli smo tudi na primere, kjer odgovorna oseba izvajalca sklene dogovor z uporabnikom, v katerem se dogovorita, da si po nakazilu sredstev za osebno asistenco znesek razdelita na pol. Odgovorna oseba izvajalca osebne asistence na računih za izvajanje osebne asistence navaja na primer tudi strokovno vodjo, ki pri izvajalcu osebne asistence ni zaposlena že pet mesecev. Ugotavlja se tudi, da izvajalci nimajo ustrezno urejene dokumentacije in podobno. Ampak še enkrat bi to poudaril, to je res majčken vzorec, nočem posploševati na vse izvajalce osebne asistence, ampak je nadzor zelo pomemben element, če hočemo, da določen sistem deluje in da deluje v prid tistih, ki to storitev potrebujejo.

Še ena točka, ki je trenutno odprta, je problem cene urne storitve osebne asistence. Ta je trenutno še vedno v višini 14,26, ki je določena v pravilniku. Glede tega je potreben pogovor zaradi povišanja vrednosti plač zaposlenih pri izvajalcih, dviga zdaj tudi minimalne plače ter višjih nadomestil za potne stroške in prehrano. Glede tega bomo naslednji teden na ministrstvu tudi imeli sestanek.

Številke glede uporabnikov so bile že podane, tako da jih ne bi mogoče ponavljal, bi dal mogoče zadnjo. Decembra 2022 je bilo uporabnikov 3 tisoč 970. Pa mogoče še par finančnih podatkov, da vemo. Za leto 2019 je ministrstvo za storitve osebne asistence namenilo 44,5 milijonov, za leto 2022 pa že 173,5 milijonov, tako da porast je zelo velik.

Tako. Da nisem bil predolg, sem v svoji predstavitvi poskušal na kratko orisati najbolj pomembna področja, ki jih opažamo na ministrstvu, izzivi, ki so pred nami. In za konec bi poudaril, da si želimo, da bodo vsa naša prizadevanja vodila k izboljšanju sedanjih rešitev in za zagotovitev čim boljšega izvajanja osebne asistence v korist uporabnikov in uporabnic in pa seveda ob sodelovanju vseh vpletenih.

Hvala.