Govor

/ manjka posnetek začetka seje/… poslanca Franca Propsa nadomešča Tine Novak, obratno, Mirjam Bon Klanjšček nadomešča Lenart Žavbi ter Tamaro Kozlovič nadomešča Andreja Rajbenšu. Drugih pooblastil nisem prejel.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje komisije. V skladu s 64. členom poslovnika ste prejeli dnevni red. Ker v poslovniškem roku nisem prejel predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot je bil predlagan s sklicem. Proceduralno bi pa predlagal, da združimo obravnavo 2. in 3. točke dnevnega reda, saj je obema točkama osnova program spodbujanja gospodarstva italijanske in madžarske narodne skupnosti, Zakon o skladnem regionalnem razvoju. Zato predlagam, da se točki obravnavata skupaj. Če se s tem strinjate, o tem niti ni treba glasovati.

Obveščam vas, da da so na sejo vabljeni gospod Stane Baluh, direktor Urada Vlade za narodnosti, ki ga nadomešča njegova namestnica, minister z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, pozdravljam gospoda državnega sekretarja Dejana Židana, Regionalni razvojni center Koper, Regionalni razvojni center Murska Sobota oziroma Razvojni center Murska Sobota, Obalna samoupravna narodna skupnost italijanske narodne skupnosti / naslov v italijanskem jeziku/, Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost / naslov v madžarskem jeziku/, predstavniki italijanskih in madžarskih občinskih samoupravnih narodnih skupnosti ter Italijanska unija. Vse navzoče prav lepo pozdravljam!

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG PROGRAMA IN NAČINA DELA KOMISIJE ZA NARODNI SKUPNOSTI ZA MANDATNO OBDOBJE 2022-2026.

K tej točki ste prejeli naslednje gradivo: Predlog programa in načina dela Komisije za narodni skupnosti za mandatno obdobje 2022-2026, številka 020-04/22-21-1 z dne 28. 9. 2022, kar je bilo objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora s sklicem seje.

Odpiram razpravo članov in članic komisije. Izvolite, gospod Kaloh.