Govor

Zahvaljujem se mag. Bojanu Kumru za predstavitev.

Še eno pooblastilo imam, in sicer poslanec Aleksander Reberšek nadomešča poslanca mag. Janeza Žaklja.

V nadaljevanju bom dala besedo članicam in članom odbora, da kandidatu za ministra postavijo vprašanja. Pri tem pa še eno pojasnilo. Vprašanja članic in članov odbora se lahko nanašajo na delovno področje Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki v skladu z Zakonom o Vladi Republike Slovenije opravlja naloge na področju varovanja okolja, okoljskih presoj, podnebnih sprememb in ravnanja z odpadki, naloge na področju energetike, učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, oskrbe z naftnimi derivati in infrastrukture za alternativna goriva v prometu ter naloge na področju trajnostne mobilnosti, celostnega prometnega načrtovanja in javnega potniškega prometa v notranjem in čezmejnem prometu. Preden dam besedo članicam in članom odbora, še predlagam, da zaslišanje poteka na način, da bi po zastavljenih vprašanjih treh poslank in poslancev dala besedo kandidatu, da na vprašanja odgovori. Potem, ko boste dobili možnost zastaviti vprašanja, vsi, ki boste to želeli, pa bi dala možnost še za dodatna, za dodatna vprašanja, v kolikor jih boste imeli.

Besedo zdaj dajem članom Odbora za okolje, infrastrukturo, okolje in prostor. Kdo se prijavlja k razpravi?

Magnetogram je v pisanju...!!!