Govor

Matjaž Valenčič

Ja, hvala za besedo.

Spoštovani, pozdravljam v vas v imenu Zveze ekoloških gibanj in v svojem imenu!

Zveza ekoloških gibanj je nevladna organizacija, ki ima status društva v javnem interesu po Zakonu o varstvu okolja in podajo pripombe na predlog resolucije o nacionalnem programu. Status ZEG-a, se pravi ZEG s statusom društva ima tudi pridobljen status stranskega udeleženca v upravnih postopkih pri gradnji odlagališča za nizko in srednje ravne odpadke, to je eden, se pravi, Vrbina. V gradnji suhega skladišča za visoko radioaktivne odpadke podaljšanje obratovalne dobe NEK 40. do 60. let in pri obravnavi presoje PVO.

Strokovni odbor ZEK je obravnaval Predlog Resolucije o nacionalnem programu ravnanja z odpadki in predstavil pripombe že na prejšnji seji Državnega zbora, ključne pripombe s poudarki pa navajamo danes. Resolucija je bila v javni razpravi februarja 2022 v času covid-19 brez zainteresirane javnosti, brez civilne družbe Posavja in brez nevladnih organizacij. Predlagana resolucija ne sme biti prejeta brez nujnih opravkov, saj ima precej slabosti. Ta resolucija dopušča, da Hrvati ne bodo odpeljali svojih nizko srednjih radioaktivnih odpadkov NSRAO kakor bi jih morali po veljavnem zakonu / nerazumljivo/. Dopušča, da Hrvati ne bodo odpeljali niti visoko reaktivnih odpadkov, kakor bi jih morali po veljavnem zakonu. Predvideva tudi gradnjo JEK 2 brez politične odločitve, brez ljudskega referenduma, tako da resolucija gre že malo naprej.

V poglavju II. politika ravnanja z / nerazumljivo/ ter bistveni mejniki. Naslavlja predlagatelj v programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, da se zagotavljanje varnega in učinkovitega ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom v Sloveniji prilagaja izzivom. To je na strani 18. in še nekajkrat naprej. Jedrska varnost je preresna, da bi jo primerjali z izzivi in da bi se zanašali na srečo ali na jedrski hazard. Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga besedo izziv kot poziv na dvoboj ali pretep neke vrste tveganje, nikakor pa ne na zagotavljanje varnosti. Konkretne pripombe na resolucijo, poglavje 4., stran 47., Strategija in programi ravnanja, tu citiram: »Hkrati pa projekt odlagališča NSRAO ne glede na odločitev 13. seje med državne komisije, da skupna rešitev odlaganja NSRAO ni možna, omogoča tehnično zasnovo in za razrešitev odlagalnih zmogljivosti in gradnjo dodatnih silosov že od potrditve Uredbe o državnem prostorskem načrtu za odlagališče nizko srednje radioaktivnih odpadkov na lokacijo Vrbina v Občini Krško. Razširitev odlagalnih zmogljivosti omogoča za odlaganje vseh NSRAO iz NEK, če bi pozneje na podlagi meddržavne pogodbe BHRNEK bil dosežen ustrezen dogovor z Republiko Hrvaško o skupnem reševanju tega vprašanja ali bi se zaradi gradnje novih jedrskih objektov za proizvodnjo energije pojavila potreba po dodatnih legalnih zmogljivostih?« Popolnoma neprimerno je, da resolucija spreminja meddržavne dogovore sprejete v Zakonu o ratifikaciji pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške BHRNEK in meddržavni pogodbi 5 iz 2003 v škodo Slovenije in dopušča, da Hrvaški NSRAO ostanejo v Sloveniji, zato je treba to resolucijo zavrniti kot škodljivo.

Dalje, poglavje 4.4. - gradnja in obratovanje odlagališča NSRAO stran 53. Nanaša se na NSRAO in dolgožive nukleide in piše opisno zgolj manjše. Ni določeno kaj to zgolj manjše pomeni in je lahko karkoli. Citiram: »Odlagališče je pretirano, tako da bodo lahko v njem odložene vse vrste NSRAO, ki bodo nastali v Republiki Sloveniji. Temu so ustrezno pripravljena tudi merila za sprejem in odlaganje NSRAO v odlagališča, ki glede na veljavne slovenske predpise in varnostnem poročilu za odlagališče določajo najvišjo specifično aktivnost sevalcev alfa v paketu z radioaktivnimi odpadki v enoti za odlaganje silos in v odlagališču v celoti. Izjeme so lahko zgolj manjša količina dolgoživih ali drugačnih radioaktivnih odpadkov, ki bi zahtevali nesorazmerne, zapletene in drage postopke priprave na odlaganje in zaradi skladnosti z merili sprejemljivosti za odlaganje.« To je povsem neprimerno dopuščati vlaganje dolgoživih in drugačnih odpadkov med NSRAO v katerikoli količini. V obstoječi resoluciji je nedvoumno določeno, da se tudi deli kontaminirani z dolgoživimi radionuklidi odložijo skupaj z izrabljenim gorivom in opisna oznaka zgolj manjša količina je nedopustna tudi zato, ker je že v tej resoluciji vse izrabljeno jedrsko gorivo v Nek poimenovano kot majhna količina. Citat: »Sedanja količina Ige je majhna,« to je na strani 33, »je majhna, približno 550 ton urana in 6,8 ton plutonija.« Se pravi, 550 ton urana je majhna količina. »Odlaganje dolgoživih radionuklidov med NSRAO ni sprejemljivo v nobeni količini.« Dalje, skladišče NSRAO, stran 27, 1.3., obstoječe skladišče je očitno polno, saj skladiščijo NSRAO še v petih drugih stavbah, ki niso namenjene skladiščenju. Citat: »Po ocenah Nek je za skladiščenje zagotovljen dodatni prostor v dosedanjih manipulacijskih prostorih skladišča in manipulacijski prostor v objektu VMB. Z graditvijo objekta VMB bil pridobljen prostor za ravnanje z RAO, kot je sortiranje, obdelava, odležavanje, meritve in drugo. Improvizacije skladiščenja NSRAO v stavbah, ki niso namenjene skladiščenju niti znotraj ograje Nek, niso primerne.« In ta resolucija pa dopušča improvizacijo skladiščenja NSRAO, tako da to je naša pripomba.

Stran 74 VRAO, »Nastaja očitno kršitev mednarodne pogodbe BHR Nek, ki določa, da Hrvati svojo polovico vseh svojih radi odpadkov izvozijo do leta 2025. Citat: »Ravnanja z IGE in VRAO, ki bodo nastali pri razgradnji Nek je načrtovano na način, da se IGE in VRAO najprej skladiščijo v suhem skladišču na lokaciji Nek, nato pa trajno odložijo v geološko središče v Republiki Sloveniji ali v Republiki Hrvaški. Za potrebe izdelave cene stroškov je v tretji reviziji programa odlaganja RAO in IGE iz Nek odlagališče načrtovano kot skupen slovenski in hrvaški projekt odlaganja.« Redno obratovanje Nek je že poteklo, čez dve leti so Hrvati dolžni odpeljati vse svoje radioaktivne odpadke iz Slovenije. Niti podaljšanje obratovanja še ni odobreno. Zakonska določena zaveza iz BHR Nek, da Hrvati v dveh letih po prenehanju rednega obratovanja Nek odpeljejo vse svoje radioaktivne odpadke je bila umaknjena mimo zakona s sklepom meddržavne komisije, ki pa nadomešča, ne nadomešča zakona in ta resolucija pa dodatno dopušča, da bodo vsi hrvaški jedrski odpadki trajno ostali v Sloveniji. Ta opustitev obveze, da Hrvati prevzamejo svoje radioaktivne odpadke je izrazito v škodo Sloveniji. Ker vemo, da Hrvatje ne bodo izpolnili svoje dolžnosti bi bilo primerno, da se pogovarjamo o pogodbeni kazni in ne o legalizaciji kršitve. To je dodaten razlog, da se resolucija v celoti zavrne.

Jek-2 in dolgoročno obratovanje na strani 17 je nekako temu resolucija odpira vrata z besedami, da je predvidena in odpira možnost dolgoročnega obratovanja Nek tudi po izteku šestdesetletnega obratovanja. Citat: »Nadaljnjo rabo jedrske energije predvideva tudi resolucija o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, ki kot enega izmed ključnih ciljev strategije predvideva dolgoročno rabo jedrske energije in v ta namen izvedbo upravnih postopkov in pripravo dokumentacije za investicijsko odločanje. Predvideva še prednostno izvedbo vseh potrebnih korakov za zagotovitev dolgoročnega obratovanja obstoječe jedrske elektrarne, ki pomembno prispeva k nizko ogljični proizvodnji električne energije. Če bo na podlagi /nerazumljivo/ dovoljenja in drugih postopkov sprejeta investicijska odločitev in gradnja Jek-2, bo moral investitor s predpisi v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z radiktivnimi odpadki izdelati program gospodarjenja RAO ali IGE za čas obratovanja ter po prenehanju obratovanja objekta ustrezen projekt razgradnje in ravnanja z RAO in IGE za njihovo dokončno odstranitev in odlaganje. Dejstvo je, da je raba jedrske energije prišla v resolucijo o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 s prevaro. Ta prevara pa se potem prelije tudi v NEPN in v to resolucijo, ki jo obravnavamo. To prevaro so pojasnili mag. Andrej Urbančič, Katarina Trstenjak, mag. Stane Merše, vsi iz Centra za energetsko učinkovitost Jožef Štefan in so jo objavili v Dnevniku. Se pravi, je javnosti dostopna, 11. septembra 2021. Citat: »V okviru projekta, ki ga je vodil IJSCU projekt priprava osnutka dolgoročno podnebne strategije in pomoč pri nadaljnjem usklajevanju dokumenta, je konzorcij pripravil osnutek besedila strategije. Konzorcij je sodeloval tudi pri usklajevanju besedila z različnimi ministrstvi in obravnavi pripomb iz javne obravnave. V času usklajevanja in tudi v osnutku dokumenta sta bila ves čas enakovredno upoštevana dva scenarija, predvideno pa je bilo, da se je pred odločanjem oziroma izbiro med opcijama z jedrsko energijo ali brez nje zagotovijo potrebne informacije in analize. Ministrstvo za okolje in prostor je te usmeritve predložilo v javno obravnavo. Enake usmeritve glede odločanja o jedrski energiji je vključevalo tudi javno objavljeno vladno gradivo, ki pa je bilo dan pred sejo Vlade nadomeščeno z besedilom, ki potrjuje izbiro jedrske opcije. Dan pred sejo Vlade nadomeščeno, torej s prevaro. Namesto, da bi to prevaro odpravili, je še naprej podlaga za sprejemanje pravnih aktov. Pričakujem, da boste storili vse, da se ta prevara s katero je jedrska opcija dobila luč brez potrebnih informacij in analiz, odpravi. To je pomembno zlasti zato, ker se današnja resolucija nanaša na celovit nacionalni podnebni načrt in dolgoročno strategijo, kamor pa je bila jedrska energija uvrščena s prevaro, kot veste. Zato predlagamo, da se ta resolucija bistveno dopolni ali pa zavrne. Predlog /nerazumljivo/ je, da se ta resolucija zavrne, in da mora biti v ponovni obravnavi po široki javni strokovni razpravi. Gre za najpomembnejši okoljsko- energetski dokument v Republiki Sloveniji Pozivamo člane Odbora za infrastrukturo, da delujete kot varuhi narave in zavrnete predlog te resolucije kot neprimerno in škodljivo.

Ekološki pozdrav.