Govor

Mateja Tavčar

Hvala za besedo.

Lepo pozdravljeni!

Zakonodajno-pravna služba je proučila predlog resolucije v okviru svojih pristojnosti in podala splošne pripombe in pripombe k posamičnim delom. S posameznimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin se odpravlja večina nomotehničnih in tudi vsebinskih pripomb, še vedno pa ostaja pripomba glede neprimernosti sprejemanja nove resolucije pred iztekom obdobja že sprejete resolucije oziroma tudi spreminjanja resolucije kot programskega akta, ki predstavlja dolgoročen dokument načrtovanja in je podlaga za politične usmeritve na določenem področju. Pri tem opozarjamo še na toku zapisa 124. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, ki določa, da se nacionalni program sprejema za deset let, pri čemer pa okvirna direktiva Sveta za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki predvideva redno pregledovanje in dopolnjevanje ter tudi samo ocenjevanje nacionalnega programa vsaj vsakih deset let in tudi sprotno poročanje evropski komisiji o njegovih večjih spremembah. Pri končnem oblikovanju besedila pa bo narejenih še nekaj redakcijskih popravkov, kakor je bilo tudi napovedano v podanem mnenju.

Hvala za besedo.