Govor

Klemen Boštjančič

Hvala lepa. Spoštovani predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Holding Slovenske elektrarne je po knjigovodski vrednosti tretja največja družba v stoodstotni državni lasti in je zaradi svoje dejavnosti zagotavljanja električne energije po strategiji upravljanja kapitalskih naložb države opredeljeno kot strateška družba, zato je pregledno, gospodarno, strokovno in odgovorno upravljanje s to družbo zelo pomembno. Skladno z zakonom upravljanje s to družbo v imenu in za račun Republike Slovenije izvaja Slovenski državni holding. Osnovni namen upravljanja z družbami s strani SDH in ne Vlade je ločitev funkcije države kot lastnice kapitalskih naložb od drugih funkcij države oziroma ločitev politike od sprejemanja strokovnih poslovnih odločitev družbe, kar je tudi mednarodna dobra praksa korporativnega upravljanja družb v državni lasti. V konkretnem primeru aktivnosti v zvezi z družbo HSE to pomeni, da sta za pregledno, skrbno, odgovorno in gospodarno ter od politike in drugih zunanjih dejavnikov neodvisno upravljanje družbe v prvi vrsti odgovorna poslovodstvo in nadzorni svet HSE. V imenu ustanovitelja po enakih načelih sledita uprava in nadzorni svet SDH. Vsi navedeni organi so skrbno pregledali situacijo v družbi HSE in vsak v svoji pristojnosti tudi potrdili rešitev, ki načrtuje naknadno vplačilo kapitala države v družbo HSE v višini do 500 milijonov evrov. SDH je kot pogoj za transakcijo izvedel tudi test zasebnega vlagatelja iz katerega izhaja, da je vrednost lastniškega kapitala v primeru izvedbe naknadnega vplačila v kapital višja od vrednosti lastniškega kapitala v primeru, če naknadno vplačilo ne bi bilo izvedeno. S tem je izkazana ekonomska upravičenost transakcije v okviru katere je cilj, da se celotni znesek naknadnih vplačil kapitala vrne državi najkasneje do konca leta 2024. Vse navedene aktivnosti ne pomenijo, da Vlada pri njih ni sodelovala in da ne nosi nobene odgovornosti. Vlada je namreč na podlagi 30. člena Zakona o SDH na predlog Slovenskega državnega holdinga podala soglasje k spremembi letnega načrta upravljanja v delu energetike in s tem k prvemu svežnju v višini 300 milijonov evrov, ki je bil v družbi HSE nakazan v ponedeljek 5. decembra. Vlada bo skladno z zakonskimi pristojnostmi odločala tudi o podaji soglasja k predlogu SDH tudi o drugem svežnju v višini do 200 milijonov evrov, ki mora biti družbi HSE na podlagi ocen SDH nakazan do 15. decembra. Vsa gradiva SDH, ki so bila predložena v odločanje vladi, vsebujejo natančen opis situacije, vključno z likvidnostnimi potrebami. Vendar so vsa gradiva označena kot poslovna skrivnost, zato bom za pojasnjevanje teh v nadaljevanju zaprosil predstavnike SDH in HSE. Vlada pričakuje od obeh družb, da bodo vsa dodeljena sredstva uporabljena transparentno in gospodarno ter da bodo državi v skladu z napovedjo v roku najmanj dveh let tudi vrnjena. Vlada bo to skrbno spremljala in pričakuje, da bo SDH o tem poročal vladi in tudi Komisiji za nadzor javnih financ v četrtletnih poročilih o upravljanju v skladu s 67. členom Zakona o SDH. K transparentnosti teh aktivnosti in porabe proračunskih sredstev pripomore tudi današnja razprava na Komisiji za nadzor javnih financ. Hvala lepa.