Govor

mag. Alenka Bratušek

Najlepša hvala še enkrat! S predlaganim Zakonom o spremembi in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih vsi socialni partnerji predlagamo jasnejšo ureditev in upoštevanje izhodišč, ki jih je zavzelo Ustavno sodišče, in sicer, da je potrebno pri določanju delovnega časa voznika pri prevozu potnikov na linijah upoštevati tako posebnosti opravljanja dejavnosti prevozništva na posameznih linijah kot tudi razlike in podobnosti v primerjavi z delavci, za katere veljajo določila ZDR1. Predlog sprememb zakona tako razlikuje med vozniki, ki vozijo v mestnem linijskem prometu in vozniki, ki vozijo v medkrajevnem in posebnem linijskem prometu, ne glede na dolžino linije. Ob primerjavi značilnosti, lastnosti in okoliščin dela se je namreč ugotovilo, da bistvene razlike obstajajo med vozniki v mestnem linijskem prometu in vozniki v medkrajevnem in posebnem linijskem prometu, pri čemer razlik med vozniki v regionalnem linijskem prometu na linijah do 50 kilometrov in na linijah daljših od 50 kilometrov praktično ni. Razdalja linij v okviru medkrajevnega in posebnega linijskega prometa tako ni tista okoliščina, ki bi zahtevala drugačno ureditev delovnega časa, temveč je glavno razlikovalno merilo vrsta linije, ki jo izvaja voznik. S to ugotovitvijo se strinjajo predstavniki delodajalcev in delojemalcev, zato so to že upoštevali pri zadnjem usklajevanju in uskladitvi kolektivne pogodbe za cestni potniški promet, ki trenutno in ta pogodba trenutno že velja. Zaradi uvedbe vrste linije in ne dolžine linije kot razlikovalnega merila pri določanju delovnega časa voznika pri prevozih potnikov je treba spremeniti in dopolniti veljavni zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih. Z dopolnitvami se jasneje opredeli, kaj pomeni delovni čas voznika pri mestnih linijskih prevozih in kaj pri ostalih linijskih prevozih in delovni čas voznika v mestnih linijskih prevozih potnikov tako ureja zakon ZDR1 in pomeni čas od začetka do zaključka dela, ko je vozno osebje na razpolago delodajalcu ali opravlja svoje naloge ter dejavnosti. Delovni čas voznika pri ostalih linijskih prevozih potnikov tako ureja ta zakon in tako pomeni čas od začetka do zaključka dela ko je vozno osebje na razpolago delodajalcu ali opravlja svoje naloge ter dejavnosti, razen časa razpoložljivosti, ki se ne všteva v delovni čas.

Vlada seveda predlaga Državnemu zboru, da sprejme zakon po skrajšanem postopku, ker niso to tako velike vsebinske spremembe in dopolnitve. In tako kot v bistvu smo se dogovorili že prej, sem poudarila, vsi socialni partnerji, ki sodelujemo na tem področju, bi želeli, da se predlagane spremembe in dopolnitve začnejo izvajati že s 1. januarjem 2023, tudi zato skrajšani postopek. In tudi tukaj je skladno s pripombami Zakonodajno-pravne službe pripravljen amandma, ki so ga vložile koalicijske stranke in ga podpira in se z njim strinja tudi Vlada.