Govor

Hvala lepa, gospa predsedujoča.

Gospod državni sekretar iz ministrstva, spoštovani kolegi, kolegice in ostali prisotni!

Odbor za finance je na 12. njuni seji, 7. 12. 2022, kot matično delovno telo obravnaval Zahtevo Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada, in ga je Državni zbor sprejel na 27. izredni seji, 28. 11. 2022.

V uvodni dopolnilni obrazložitvi je predstavnik Državnega sveta opozoril na ključne pomisleke, zaradi katerih je Državni svet vložil zahtevo, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Pri tem je ob zaostreni gospodarski situaciji izpostavil spremembe iz zakona na področju davčnih olajšav in sistema normiranih odhodkov ter spremembe pri dohodkih iz oddajanja nepremičnin v najem. Prav tako je opozoril na spremembe na področju obdavčitve plačil kmetov zaradi težjih pridelovalnih pogojev in spremembe, ki se nanašajo na normirane odhodke v primerih nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Državni sekretar Ministrstva za finance je podal obširna pojasnila na ključne pomisleke iz zahteve. V luči zaostrenih gospodarskih razmer in pomislekov glede dodatnih davčnih sprememb v negotovih časih je izpostavil številne ukrepe Vlade, ki naslavljajo problematiko vsesplošne draginje ter so namenjene različnim ciljnim skupinam, tako kmetom kot gospodarstvu in najbolj ranljivim skupinam prebivalcev. Ponovno je opozoril na zlorabo sistema normiranih odhodkov ter pojasnil posledice nesprejetja zakona s 1. 1. 2023.

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je uvodoma izpostavila, da je služba v pisnem mnenju o predlogu zakona opozorila na nekatere ustavne spornosti posameznih rešitev predloga zakona, ki glede ukinitve postopnega dviga splošne davčne olajšave sovpadajo z navedbo Državnega sveta v zahtevi. Ob tem je povedala, da v zakonodajnem postopku mnenje službe ni bilo upoštevano. Glede ostalih navedb Državnega sveta pa je predstavnica povedala, da so vsebinske in nepravne narave ter kot take presegajo zakonsko in poslovniško določen okvir nalog službe, zato se do teh ni opredelila.

V razpravi so članice in člani odbora predstavili svoje stališče glede zahteve. Na eni strani je bila izražena podpora zahtevi zaradi ustavno spornih rešitev iz zakona ter zaostrenih gospodarskih razmer ob njegovi uveljavitvi. Prav tako so bili ponovno izpostavljeni ključni pomisleki iz zahteve. Ob tem je bilo glede rešitev iz zakona opozorjeno tudi na pomanjkanje soglasja med deležniki ter na prehitro sprejemanje sprememb davčne zakonodaje. Na drugi strani pa so bili nekateri člani članice mnenja, da je zakon ustrezen. Ob tem so v razpravi odgovorili na izražena nasprotovanja in ključne pomisleke iz zahteve ter poudarili, da gre za začasne zakonodajne rešitve na področju dohodnine, ki jih bo sledila bolj celostno oblikovana zakonodaja na tem področju.

Državni sekretar Ministrstva za finance je tekom razprave obširneje pojasnil ključne pomisleke iz razprave. Prav tako je dodatna pojasnila glede razumevanja svoje predstavitve podal predstavnik Državnega sveta.

Po opravljeni razpravi je odbor z večino glasov vseh članov sprejel naslednje mnenje: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini je ustrezen.