Govor

Hvala, gospod predsednik.

Dobro jutro vsem!

Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino je na 3. redni seji 10. januarja 2019 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada.

Kolegij predsednika državnega zbora, je na 20. redni seji sklenil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport je v svojem mnenju predlog zakona podprla. Državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, dr. Jernej Štromajer, je v uvodu povedal, da se z novelo v pravni red prinaša direktiva 2016/801/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maj 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov o izmenjavi učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti na področju, ki ga ureja.

Z vsebinskega vidika gre za vsebinski prenos samo tistih določb direktive, ki pomenijo vsebinsko spremembo direktive 2005/71/ES in so bile v pravnem redu Republike Slovenije sicer že prenesene z novelo Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti.

V preostalem delu pa bo direktiva prenesena s sprejetjem zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih in zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o samozaposlovanju, zaposlovanju in delu tujcev.

Zakonodajno-pravna služba je predloženi zakon preučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno tehničnega vidika in k njemu podala nekatere pripombe, njena predstavnica pa je pojasnila, da so v pisnem mnenju opozorili na tri pomanjkljivosti predloga zakona, ki ga predlagatelj ni odpravil z amandmaji.

Prva pomanjkljivost se nanaša na zakonsko urejanje odobritvenega postopka za raziskovalne organizacije. Predlagatelj pojasnjuje, da naj bi bil ta ustrezno prenesen v slovenski pravni red že z novelo, ki je implementirala določbe direktive 2005/71/ES, ki se po vsebini ne razlikujejo od ustrezajočih določb prenovljene direktive 2016/801/EU. Na temeljno pomanjkljivost Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti glede zakonske neurejenosti postopka pridobitve statusa raziskovalne organizacije, je Zakonodajno-pravna služba opozorila že v mnenju k predlogu tega zakona.

Druga pomanjkljivost se nanaša na zakonsko ureditev sporazuma o gostovanju. Predlog zakona določa le temeljni dve zavezi, ki morata biti vsebovani v sporazumu o gostovanju, ne pa v(?) vseh sestavin sporazuma o gostovanju, ki so naštete v direktivi, ki določajo pravice in obveznosti podpisnikov sporazuma. Te so urejene v podzakonskem predpisu, kar je v neskladju z načelom zakonitosti pri urejanju pravic in obveznosti posameznikov.

Tretja pomanjkljivost pa se nanaša na ukinitev dosedanje zakonske izjeme, ki za raziskovalce, ki opravljajo manj kot tri mesečno raziskovalno delo, ne zahteva sklepanja sporazuma o gostovanju. Predlagatelj črtanje petega odstavka 28. člena zakona utemeljuje s tem, da direktiva državam članicam dopušča, da tudi v primeru kratkoročne mobilnosti raziskovalcev znotraj držav članic Evropske unije, druga država članica zahteva sklenitev sporazuma o gostovanju.

K predlogu zakona ni bilo vloženih amandmajev. Ker k predlogu zakona na matičnem delovnem telesu niso bili sprejeti amandmaji, Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino Državnemu predlaga, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti, skrajšani postopek, sprejme v predloženem besedilu. Hvala.