Govor

Janez Tomšič

Lep pozdrav predsednik, vsi poslanci, minister in ostali.

Zdaj, kot ste v izhodišču poudaril, je letos planiranje, že ocenjevanje pravzaprav rezultatov družb v portfelju SDH za letošnje leto, kaj šele planiranje prihodnjega leta, izjemno oteženo. Pravzaprav imamo prvič situacijo, v tem tednu je namreč SDH oziroma uprava SDH potrdila prvi osnutek letnega načrta upravljanja, kar je, kot veste, krovni dokument, na podlagi katerega se potem tudi spremlja uspešnost poslovanja posameznih družb. Zlasti pa o njih v letnem načrtu predvidijo tudi upravljavske aktivnosti, ki je pravzaprav ima ogromno predpostavk in se bo verjetno v naslednjih fazah v skladu s postopkom tudi bistveno spreminjal. Morda bi poudaril, da SDH praktično že celo leto ob nastanku volatilnosti, najprej seveda zaradi geopolitične krize, potem zgodbe, ki je sledila na trgih energentov, to situacijo podrobno spremlja. Poseben poudarek je bil dan samim tveganjem na nivoju vseh energetskih družb, ki so v zvezi s tem nastala. Družbe steber Energetika namreč v našem portfelju SDH-ja, ki znaša v celoti dobrih 10 milijard, predstavljajo praktično 30 %, največji dve družbi, merjeno po kapitalu znotraj tega oziroma skupini HSE, Gen pa skoraj 60 % tega, tako da je SDH, se pravi na eni strani naslovil vsa ta tveganja, od družb zahteval scenarije, analize občutljivosti na glavne dejavnike tveganja in seveda skozi to spremlja eventualne učinke na in poslovanje družb in seveda na drugi strani tudi posledično na proračun in vse ostalo kot vezni člen med temi družbami in seveda resornimi ministrstvi zlasti na tem vsebinskem področju. Zdaj seveda na zelo konkretni ravni se v tem trenutku SDH praktično dnevno seznanja s situacijo zlasti v družbi HSE, glede na te zadnje dogodke praktično dnevno tudi za situacijo v družbi Geoplin, spremlja pa seveda tudi vse ostale energetske družbe. Poudarek je zlasti na tem, da mi pripravljamo vse potrebne upravljavske aktivnosti, ker veste, da je pač postopek tega, da tudi pride v eventualni dokapitalizaciji, v kolikor bi bile te nujne, pač zelo jasno definiran. Se pravi, SDH pripravlja vse potrebne podlage, pripravlja, bom rekel, podlage za spremembo letnega načrta upravljanja za letošnje leto pri posameznih družbah, kolikor bi bilo to potrebno za zagotavljanje dodatne likvidnosti oziroma kapitala, hkrati pa seveda izvaja vse potrebne skrbne preglede, cenitve in ostalo. Poudaril bi to, kar je bilo tudi že prej omenjeno s strani državnega sekretarja, da se razmere zelo hitro spreminjajo, številke, ki so bile aktualne 14 dni nazaj, so bile 3 dni nazaj zaradi vseh teh sprememb na trgih, ki so vezane na cene energentov, so bistveno drugačne, tako da je tudi zelo težko napovedati, kako se bo situacija v resnici končala v teh družbah, ki so najbolj izpostavljene. Tako da konkretnih številk pa seveda SDH, kot veste, že na podlagi samega zakona ali pa podatkov ne sme navajati.

Mogoče bi poudaril za zaključek še eno stvar. SDH pri vseh teh aktivnostih, tudi ko je govora o potencialnih dokapitalizacijah, daje poseben poudarek temu, da bi bili morebitni ukrepi s tega področja čim manj obremenjujoči tudi za javne finance. Se pravi, v primeru, da bi do teh instrumentov prišlo, bo SDH iskal rešitve tudi, ko govorimo o dokapitalizacijah, se pravi takšne, ki omogočajo, da so te dokapitalizacije najnižje glede na potrebe po eni strani in po drugi: strani, da ob umiritvi razmer tudi država v primeru, da bi ta sredstva zagotavljala, tudi dobi povrnjena sredstva, ki so bila namenjena zlasti v primerih, ko gre za zagotavljanje likvidnosti. Zelo pomembno za stabilnost poslovanja teh podjetij pa bo seveda zakonodaja, ki je bila že sprejeta. Poroštveni zakon je tukaj izjemno pomemben, in na drugi strani vse ostale aktivnosti, da bodo pravzaprav cela Evropa na enak način reagira, lahko podjetja tudi to krizo prebrodila. Situacija v naslednjem letu bo seveda zopet bistveno drugačna. Mogoče toliko uvodoma z moje strani.