Govor

Hvala lepa za besedo.

Dobro jutro! Lepo pozdravljeni vsi prisotni, torej članice in člani Odbora za kmetijstvo in Odbora za infrastrukturo ter predstavniki vlade!

Za Odbor za kmetijstvo imamo dve pooblastili, in sicer: Danijel Krivec nadomešča Tomaža Lisca in Jožef Jelen nadomešča Franca Rosca. Drugih opravičil nismo prejeli.

Prehajamo na določitev dnevnega reda 5. nujne seje Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. S sklicem seje ste prejeli predlog dnevnega reda.

Ker do začetka seje nismo dobili predlogov za spremembo dnevnega reda, bomo obravnavali 1. - in edino - TOČKO DNEVNEGA REDA – ZAHTEVA SKUPINE POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OCENO USTAVNOSTI DEVETEGA ODSTAVKA 56. ČLENA ZAKONA O VINU, TRETJEGA ODSTAVKA 79. ČLENA IN 77.C ČLENA V ZVEZI S 17.B ČLENOM ZAKONA O GOZDOVIH IN ČETRTE TOČKE TRETJEGA ODSTAVKA 60. ČLENA TER ČETRTEGA ODSTAVKA 64. ČLENA V ZVEZI Z ENAJSTO TOČKO PRVEGA ODSTAVKA 64. ČLENA ZAKONA O TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU.

Kot sem že prej rekla, glede na to, da ni bilo podanih predlogov za spremembo dnevnega reda, predlagam, da preidemo na razpravo oziroma da začnemo s to točko dnevnega reda in sicer, da tako s to točko dnevnega reda tudi določimo dnevni red.

Glede na to, da ste vse gradivo že sprejeli in sicer, to je zahteva za oceno ustavnosti za dne 16. 5. 2022, mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 31. 8. 2022 in mnenje Vlade z dne 15. 6.

Predlagam, da preidemo na razpravo in sprašujem ali želi kdo od vabljenih na sejo, ki so: Zakonodajno-pravna služba, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo za okolje, besedo?

Pred sabo imam in jih še enkrat pozdravim, oboje predstavnike ministrstva. Imamo, najbrž tudi predstavnico pravne službe? Ne vidim.

To se pravi, da sedaj prehajamo na razpravo poslank in poslancev. Zaradi tega sprašujem, ali kdo od članov Odbora za kmetijstvo želi razpravljati?

Mislim, da se je k besedi prijavil Jožef Hrovat. Izvolite! Ja, Jožef Hrovat, ja. / oglašanje iz ozadja/ / smeh v dvorani/ Horvat, se opravičujem.