Govor

Sejo je vodila predsednica odbora Andreja Kert.

Še enkrat lepo pozdravljeni vsi skupaj.

Pričenjam 5. nujno sejo Odbora za finance. Obveščam vas, da se na seji kot nadomestne članice in člani odbora s pooblastilom sodeluje Andreja Rajbenšu namesto Bojana Čebele in Aleksander Reberšek namesto Jerneja Vrtovca.

S sklicem seje ste prejeli dnevni red seje odbora. Ker v poslovniškem roku ni bilo podanih predlogov za spremembo dnevnega reda, ugotavljam da je določen takšen dnevni red seje, kot ste ga prejeli s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O OKVIRU ZA PRIPRAVO PRORAČUNOV SEKTORJA DRŽAVA ZA OBDOBJE OD 2022 do 2024.

Predlog odloka je Državnemu zboru predložila Vlada in sicer 8. 9. 2022. Odbor predlog odloka obravnava na podlagi 107., 108., 169.a in 171. člena Poslovnika Državnega zbora. K tej točki so bili vabljeni Ministrstvo za finance, Fiskalni svet, Urad za makroekonomske analize in razvoj ter Zakonodajno-pravna služba. Poleg predloga odloka ste prejeli še naslednja gradiva, oceno Fiskalnega sveta, stališče Vlade do ocene Fiskalnega sveta, mnenje Zakonodajno-pravne službe in mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Rok za vložitev amandmajev je potekal z začetkom obravnave predloga odloka.

Pričenjam drugo obravnavo predloga odloka, v katerem bomo na podlagi 171. člena v povezavi s 126. členom Poslovnika Državnega zbora opravili razpravo in glasovanje o posameznih delih oziroma točkah predloga odloka.

Besedo dajem predstavniku Vlade, da poda dopolnilno obrazložitev k členom predloženega odloka.

Gospod minister, izvolite.