Govor

Lep pozdrav vsem skupaj!

Spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi!

Torej pred nami je predlog Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. Kot veste so pravila varstva konkurence ena temeljnih značilnosti našega notranjega trga. Če pride do izkrivljanja te konkurence ni mogoče uresničiti bistvo celotnega potenciala našega notranjega trga in v bistvu ustvariti pravih pogojev za trajnostno rast. Politika, ki jo v svobodnem / nerazumljivo/ medsebojno povezanost, predvsem spodbujata ponudbo in povpraševanje, določa katere izdelke in storitve si izmenjujeta, po kakšni ceni in kakovosti. Konkurenčno okolju lahko kupci izbirajo med blagom ali storitvami različnih dobaviteljev, zato si podjetja prizadevajo ponuditi svoje blago ali storitve po najnižji možni ceni in izboljšati njihovo kakovost. Konkurenca torej spodbuja podjetja k inovativnosti. Učinkovita konkurenca tudi preprečuje ustvarjanje ali krepitev položaja moči, ki so preveč vplivne v družbi in politiki. Potrošniki imajo korist od konkurenčnosti, organiziranja trga, saj lahko izbirajo med široko ponudbo blaga in storitev, ki najbolj ustreza torej njihovim pričakovanjem. Z namenom zagotovitve poenotenja pravil za delovanje organov pristojnih za varstvo konkurence, držav članic, ter zagotovitev ustreznih jamstev za neodvisno delovanje, ter vire tudi kot pooblastila za izvajanje pravil in naložitev denarnih sankcij sta Evropski parlament in svet, dne, 11. december 2018, sprejela direktivo Evropske unije 2019/1 okrepiti vloge organov držav članic pristojnih za konkurenco, da bodo učinkovito uveljavljali pravila konkurence in zagotavljanje pravilnega delovanja notranjega trga. Z odpravo nacionalnih ovir, ki organom pristojnim za varstvo konkurence državam članicam preprečujejo učinkovito izvajanje pravil, varstva konkurence, torej se želi predvsem odpraviti izkrivljena konkurenca na notranjem trgu in preprečiti, da bi bili potrošniki in podjetja, zdaj takšni ljudje pa še naprej v slabšem položaju ali da bi jim ta škodoval. Torej temeljni predpis, ki v Republiki Sloveniji ureja pravila varstva konkurence je Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence. Naj povem, da pri implementaciji te direktive o kateri sem sedaj govoril gre za bistvene spremembe, ki so naslednje. Prvi sklop rešitev, ki se nanašajo na odpravo podatkov iz izjav zaradi prizanesljivosti in vlog za poravnavo. Drugič so to rešitve, ki se nanašajo na dopolnitev preiskovalnih pristojnosti, torej agencije. Tretje so sklop rešitev, ki se nanašajo na uvedbo / nerazumljivo/ sankcioniranja podjetij, potem so tukaj rešitve, ki se nanašajo na določitev izjem glede vpliva izjave za odpustitev sankcij na izrek sankcij fizični osebi in pa tudi sklop rešitev, ki se nanaša na mednarodno sodelovanje pri vročitvi, izvršitvi dokumentov organom pristojnim za varstvo konkurence. S predlogom zakona se določa, da agencija pristojna za nadzor in / nerazumljivo/ sankcioniranje kršitev, to je določb 101. ali 102. člena pogodbe o delovanje Evropske unije. Ohranja se torej prepoved omejevalnih ravnanj, presoja predvsem koncentraciji, ureja se postopek odločanja agencije, določajo se nekatere izjeme v postopku sodnega varstva, ter posamezno, materialnopravne in procesnopravna pravila glede uveljavljanja odškodninskih zahtevkov zaradi kršitve konkurenčnega prava.

Toliko z moje strani. Najlepša hvala.

PODPREDSEDNIK _________: Hvala.

Želi besedo predstavnica Zakonodajno-pravne službe, gospa Helena Rus? (Da.)

Izvolite.