Govor

Hvala lepa.

Odpiram razpravo. Želi kdo besedo? (Ne.) Ugotavljam, da ne. Torej zaključujem razpravo.

Odboru predlagam, da odloča o naslednjem predlogu mnenja. Odbor za gospodarstvo podpira predlog stališča Republike Slovenije do priporočila sklepa sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o vključitvi določb o čezmejnem pretoku podatkov v Sporazumu o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko, EPA 247-IX, EU U 1105, ki ga je predložila Vlada in predlaga pristojnemu Odboru za zadeve Evropske unije, da predlog stališča sprejme. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Navzočih je 10 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

Določiti moramo še poročevalca za sejo Odbora za zadeve Evropske unije. Predlagam, da Odboru poroča Aleš Rezar. Se s tem strinjate? (Da.) Hvala lepa.

S tem zaključujem 1.a točko dnevnega reda.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV (ZVPot-1), NUJNI POSTOPEK, EPA 180-IX.

Predlagatelj zakona je Vlada.

Kolegij predsednice Državnega zbora je na 8. seji 15. 7. 2022 sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku.

K točki so vabljeni: Vlada, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Državni svet in Zakonodajno-ravna služba. Dodatno pa je bila na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije vabljena tudi Zveza potrošnikov Slovenije.

Kot gradivo, ste poleg Predlog zakona prejeli tudi: mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 8. 9. 2022, mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance z dne 2. 9. 2022 ter vrsto dopisov zainteresirane javnosti. Jaz jih na tem mestu ne bi brala, v kolikor se pač s tem tudi strinjate.

Rok za vlaganje amandmajev teče do zaključka razprave o posameznih členih na seji Odbora.

Amandmaje k predlogu zakona so vložile Poslanska skupina Svoboda, SD in Levica k vrsti členov, in sicer: k 3., 6., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 18., 28., 30., 31., 34., 35., 47., 50., 51., 55., 56., 57., 59., 66., 67., 70., 73., 77., 78., 82., 84., 86., 87., 88., 92., 93., 95., 97., 111., 117., 118.. 127., 130., 131., 141., 150., 151., 193., 218., 219., 230., 231., 232., 233., 234., 235., 237., 239., 240., 241., 243., 244., 245., 246., 247. in 249. členu predloga zakona z dne 13. 9. 2022.

Že na podlagi vloženih amandmajev lahko ugotavljate, da gre za zelo obsežen predlog zakona.

Sedaj pričenjamo drugo obravnavo predloga zakona.

Dajem besedo Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, državnemu sekretarju mag. Dejanu Židanu.

Izvolite, beseda je vaša.