Govor

Matej Skočir

Spoštovana predsednica, spoštovane članice, spoštovani člani odbora, torej hvala za to uvodno besedo!

Jaz bi vam uvodoma res na kratko rad predstavil ta predlog rebalansa oziroma njegov vpliv na naš proračun, pa predvsem, bom rekel, glavne poudarke, ki so vezani tudi na glavne programe vezane tako na integralna, namenska sredstva in nenazadnje tudi na kohezijska sredstva.

Torej proračun Ministrstva za okolje in prostor po rebalansu znaša dobrih 592 milijonov evrov in nekako tudi odraža dejansko stanje realizacije in potrebe, programske potrebe ministrstva. Če lahko na kratko pokomentiram po glavnih programih.

Kar se tiče integralnih sredstev, pravzaprav so sredstva načrtovana v višini 150,4 milijona evrov, kar pomeni znižanje za 5,3 milijone evrov. Ob tem bi res rad poudaril kje nastaja razkorak. Gre v dveh ključnih kategorijah. Prvi je plačilo davka na dodano vrednost za ukrepe načrtovane v okviru načrta za okrevanje in odpornost, kjer pa se moramo zavedati, da so te aktivnosti planirane do leta 2026.

Drug del je pa vezan na stanovanjsko dejavnost, kjer je razkorak med na to načrtovanimi sredstvi in realizacijo, predvsem vezano na nižje izplačilo zahtevkov za subvencioniranje tržnega najema stanovanj.

Pri drugem delu, ki je pa vezan na namenska sredstva, pa so sredstva planirana v višini 246,2 milijona evrov, kar pomeni zvišanje za 101 milijon evrov, predvsem gre pa tukaj za dva sklada, torej sklad za vode ter podnebni sklad, predvsem je pa ta priliv povezan na te emisijske kupone, ki se stekajo na podračun Sklada za podnebne spremembe.

In tretji pomembni segment gre pa za vsa projektna sredstva, vezana v okviru kohezijskih projektov in s tem povezane lastne udeležbe, ker se dogaja bolj ali manj časovna realizacija, ki je povezana z umikom realizacije pri izvedbi projektov s strani upravičencev in ne gre za kakršnekoli odpovedi projektov, ampak zgolj za časovne zamike. Če bo pa kakršnokoli res podrobno vprašanje, so pa tudi, podobno kot pri kolegih na Ministru za infrastrukturo, tudi vsi direktorji, ki lahko tudi kakšne konkretne projekte podrobneje pojasnijo.

Tako da, hvala za besedo.