Govor

Klavdija Štimec

Pozdravljeni, hvala za besedo.

(Sem Klavdija Štimec. S strani Ministrstva za finance.) Bom na kratko izpostavila nekaj osnovnih podatkov iz splošnega dela predloga rebalansa za leto 2022.

Predlog rebalansa predstavlja prilagoditev aktualnim gospodarskim in geopolitičnim razmeram. Še vedno je pripravljen v negotovih razmerah, povezanih z razvojem epidemije covid-19, poglabljanjem energetske krize in rastjo cen prehranskih izdelkov, materialov ter surovin. Vključuje ukrepe predvsem za zagotavljanje preskrbe z energenti in blaženje posledic draginje za gospodinjstva in gospodarstvo, ki jih je Vlada že sprejela in hkrati načrtuje nove.

Poleg navedenega so bile pri načrtovanju rebalansa upoštevane ocene realizacije odhodkov do konca leta 2022 posameznih resorjev. Prihodki rebalansa so načrtovani v višini 12,5 milijarde evrov in so v primerjavi s spremembami proračuna za leto 2022 višji za 9,3 % oziroma za 1,1 milijarde evrov. Največji delež ocenjenih prihodkov državnega proračuna predstavljajo prihodki iz naslova DDV, sledijo dohodnina, davek od dohodka pravnih oseb, trošarine in prejeta sredstva iz proračuna EU. Odhodki rebalansa so načrtovani v skupni višini 14,6 milijarde evrov in so v primerjavi s spremembami proračuna za leto 2022 višji za 0,6 milijarde evrov oziroma za 4,6 %. V bilanci prihodkov in odhodkov pa se načrtuje primanjkljaj v višini 2 milijarde evrov.

V strukturi odhodkov bo tako z rebalansom tretjina sredstev namenjena za druge tekoče domače transfere, znotraj katerih bo več kot polovica sredstev namenjena tekočim transferom v javne zavode, preostala glavnina sredstev pa bo namenjena tekočim transferom v sklade socialnega zavarovanja.

Za investicije se namenja preko 1,9 milijarde evrov. Okrog 1,8 milijarde evrov bo namenjeno transferom posameznikom in gospodinjstvom, približno 1,5 milijarde evrov pa bo namenjeno za stroške dela.

Programske vsebine in posebnosti posameznih proračunskih uporabnikov prikazujejo njihovi finančni načrti. Okoliščine in izhodišča načrtovanja rebalansa proračuna za leto 2022 pa bodo posebej predstavljena tudi na seji matičnega Odbora za finance.

Hvala za besedo.