Govor

Pričenjam 4. nujno sejo Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor.

Vse prisotne lepo pozdravljam!

Obveščam vas, da so se opravičili naslednje članice oziroma člani odbora. Martina Marzidovška nadomešča s pooblastilom Lenart Žavbi, Bojana Podkrajška nadomešča s pooblastilom Anton Šturbej, Franca Rosca pa nadomešča Franci Kepo. Aha, še eno nadomeščanje imamo, in sicer poslanca Teodora Uraniča nadomešča Gašper Ovnik.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje ste prejeli naslednji dnevni red in sicer imamo eno točko, predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022.

Ker do pričetka seje nisem prejela nobenega predloga za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot ste ga prejeli s sklicem seje odbora.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2022, ZA PODROČJE MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO TER MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR, ki ga je 8. septembra 2022 Državnemu zboru predložila Vlada in je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora.

Na sejo so bili k obravnavi te točke povabljeni predstavniki Ministrstva za finance, Ministrstva za infrastrukturo, ter Ministrstva za okolje in prostor.

Obravnava bo potekala na podlagi 166. člena Poslovnika Državnega zbora. V skladu s Poslovnikom lahko odbor kot zainteresirano delovno telo obravnava predlog rebalansa z vidika svojih pristojnosti, torej le v tistem delu, ki se nanaša na njegovo delovno področje. Zainteresirano delovno telo lahko k predlogu rebalansa sprejme tudi svoje amandmaje. In sicer rok za amandmaje k predlogu rebalansa je tri dni pred sejo Državnega zbora za poslance in za zainteresirana delovna telesa. Amandmaje lahko zainteresirano delovno telo vlaga le k posameznim podprogramom pri določenih neposrednih uporabnikih iz posebnega dela državnega proračuna, ki so zajeti v predlogu rebalansa proračuna, in sicer le k tistim podprogramom, ki zadevajo njegovo delovno področje. Vsi amandmaji morajo upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in ne smejo biti v breme proračunske rezerve ali splošne rezerve, niti v breme dodatnega zadolževanja. Po določbah poslovnika se lahko amandmira posamezne podprograme pri določenih neposrednih uporabnikih iz posebnega dela državnega proračuna, ki so zajeti v predlogu rebalansa proračuna, vire za povečanje sredstev pa lahko iščemo tudi pri drugih proračunskih uporabnikih. Amandmaji se lahko nanašajo le na tiste postavke, ki so predmet spremembe, tistih, ki se torej ne spreminjajo, pa ni možno amandmirati.

Želi uvodno predstavitev k predlogu rebalansa podati predstavnik Ministrstva za finance? (Da.) Izvolite.