Govor

Hvala, za podane obrazložitve. Odpiram razpravo. V kolikor ni razpravljavcev zaključujemo razpravo.

Prehajamo na glasovanje o dveh sklepih.

Prvi sklep: »Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kranju izvoli Lea Peterman.«

Glasujemo. Navzočih petnajst poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Sklep je sprejet.

Prehajamo na glasovanje o drugem sklepu: »Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kranju izvoli mag. Vanja Čebulj.«

Glasujemo. Navzočih petnajst poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Sklep je sprejet.

Zaključujem to točko dnevnega reda.

Predsedniku Sodnega sveta gospodu Horvatu se zahvaljujemo za prisotnost in obrazložitve.

Prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA REDA, IN SICER PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI PREDSEDNICE NADZORNEGA ODBORA SKLADA ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO.

Obvestilo za vstopno izjavo ste zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal sistemu Udis, ostalo gradivo pa je objavljeno na spletni strani Državnega zbora oziroma ste ga prejeli v sistem Udis.

Zakon o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov Nuklearne elektrarne Krško v drugem odstavku 7. člena določa, da delo sklada nadzoruje nadzorni odbor, ki ima predsednika in devet članov, ki jih imenuje in razrešuje Državni zbor. Mandat članom nadzornega sveta nadzornega odbora preneha iz razlogov navedenih v 9. členu statuta Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov Nuklearne elektrarne Krško. In sicer med drugim tudi z odstopom. Patricija Čular, ki jo je Državni zbor 8. 3. 2021 imenoval za predsednico nadzornega odbora sklada je 25. 7. 2022 podala odstopno izjavo s tega mesta, zato bo Mandatno-volilna komisija za Državni zbor pripravila Predlog Sklepa o njeni razrešitvi.

Glede na navedeno mora Mandatno-volilna komisija začeti postopek imenovanja nove predsednice oziroma predsednika nadzornega odbora sklada, ki bo imenovan oziroma imenovan za preostanek mandata razrešene predsednice. Predlagani rok za posredovanje predlogov kandidatov s strani poslanskih skupin je do vključno torka, 11. 10. 2022. Želi kdo razpravljati? V kolikor ne zaključujemo razpravo.

Na glasovanje dajem naslednja predloga sklepov. Prvi: »Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se z mesta predsednice nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško razreši Patricija Čular.

Glasujemo. Navzočih je 15 poslank in poslancev, za je glasovalo 14, proti nihče.

(Za je glasovalo 14.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep je sprejet.

Prehajamo na glasovanje o drugem sklepu. Mandatno-volilna komisija pozove poslanske skupine, da ji do vključno torka, 11. 10. 2022, posredujejo predloge kandidatov za predsednico ali predsednika nadzornega odbora sklada, ki bo imenovana oziroma imenovan za preostanek mandata razrešene predsednice.

Glasujemo. Navzočih je 15 poslank in poslancev, za je glasovalo 15, proti nihče.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Zaključujemo to točko dnevnega reda.

In prehajamo na 6. TOČKO DNEVNEGA REDA - PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI ČLANA SVETA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE.

Dopis z odstopno izjavo ste zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal sistemu Udis, ostalo gradivo pa je objavljeno na spletni strani Državnega zbora oziroma ste ga prejeli v sistem Udis.

V skladu z drugim odstavkom 229. člena Zakona o elektronskih komunikacijah ima svet za elektronske komunikacije 11 članov, ki jih za dobo pet let imenuje Državni zbor. Državni zbor 7 članov imenuje izmed različnih strokovnjakov s področja elektronskih komunikacij in sicer v skladu s parlamentarno prakso na predlog poslanskih skupin. Doktor Valerij Grašič, ki ga je Državni zbor 28. 5. 2021, imenoval za člana Sveta, je s 1. 8. 2022, odstopil z navedenega mesta, zato bo Mandatno-volilna komisija za Državni zbor pripravila predlog sklepa o njegovi razrešitvi. Glede na navedeno mora Mandatno-volilna komisija začeti postopek imenovanja nove članice ali člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije, ki bo imenovana oziroma imenovan za preostanek mandata razrešenega člana med različnimi strokovnjaki s področja elektronskih komunikacij na predlog poslanskih skupin. Predlagani rok za posredovanje predlogov kandidatov je do vključna torka, 11. 10. 2022. Želi kdo razpravljati? V kolikor ne, zaključujemo razpravo in prehajamo na glasovanje o sklepu.

Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep:

»S katerim se z mesta sveta za člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije razreši doktor Valerij Grašič.«

Glasujemo. Navzočih je 15 poslank in poslancev, za je glasovalo 15, proti nihče.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Drugi sklep v okviru te točke:

»Mandatno-volilna komisija pozove poslanske skupine, da je do vključno torka, 11.10.2022, posredujejo predloge kandidatov za članico ali člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije, ki bo imenovana oziroma imenovan za preostanek mandata razrešenega člana izmed različnih strokovnjakov s področja elektronskih komunikacij.«

Glasujemo. Navzočih je 15 poslank in poslancev, za je glasovalo 15, proti nihče.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prehajamo na 8. TOČKO DNEVNEGA REDA, IN SICER DOLOČITEV KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IMENOVANJE DVEH ČLANOV STATISTIČNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE.

Delovno gradivo s predlogom sklepa ste prejeli v sistemu Udis. V skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o državni statistiki, so člani Statističnega sveta tudi trije predstavniki Državnega zbora. Mandat članov sveta traja štiri leta. Članici statističnega sveta Andreji Zabret 14. 10. 2022 poteče mandat, prav tako pa je članici Mateji Udovč prenehal mandat poslanke, zato mora Državni zbor imenovati dva nova člana Statističnega sveta. Glede na zakonsko določbo, da se za člane Statističnega sveta imenujejo predstavniki različnih organov, med drugim Državnega zbora, predlagam, da se v okviru tokratnega poziva za dva nova člana poleg poslanskih skupin pozove tudi generalno sekretarko Državnega zbora k predlaganju kandidatov izmed zaposlenih v strokovnih službah Državnega zbora.

Predlagani rok za posredovanje predlogov kandidatov je do vključno torka 11. 10. 2022.

Želi kdo razpravljati? V kolikor ne, zaključujemo razpravo.

In prehajamo na glasovanje o sklepu: »Mandatno-volilna komisija pozove generalno sekretarko Državnega zbora in Poslanske skupine, da ji do vključno 11. 10. 2022 posredujejo predloge kandidatov za dva člana Statističnega sveta Republike Slovenije.«

Glasujemo. Navzočih je 15 poslank in poslancev, za je glasovalo 15, proti nihče.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je predlog sprejet.

Zaključujem 8. točko dnevnega reda.

Prehajamo na 9. TOČKO - ADMINISTRATIVNE ZADEVE.

V okviru te točke bomo obravnavali vlogo poslanke dr. Vide Čadonič Špelič za najem službenega stanovanja in obvestilo poslanca Predraga Bakovića o opravljanju dopolnilnega dela.

Vlogo poslanke ste zaradi varstva podatkov prejeli v varovani predal v sistemu UDIS. Poslanka dr. Vida Čadonič Špelič je podala vlogo za najem službenega stanovanja na podlagi 9. člena in drugega odstavka 10. člena Stanovanjskega pravilnika, v skladu s katerim lahko Mandatno-volilna komisija nezasedena stanovanja odda prosilcu v najem tudi med mandatom in brez objave razpisa. Želeno stanovanje, navedeno v vlogi, je nezasedeno, zato predlagam, da v vlogi ugodimo.

Želi kdo razpravljati? V kolikor ne, zaključujem razpravo.

Na podlagi prvega odstavka 8. člena v zvezi z drugim odstavkom 10. člena Stanovanjskega pravilnika na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: «Mandatno-volilna komisija dodeljuje poslanki dr. Vidi Čadonič Špelič v najem službeno stanovanje, navedeno v prilogi.«

Glasujemo. Navzočih je 15 poslank in poslancev, vsi ste glasovali za, nihče proti.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

Prejeli smo še obvestilo poslanca Predraga Bakovića z dne 15. 9. 2022 o opravljanju dopolnilnega dela na podlagi 13. člena Zakona o poslancih. Obvestilo poslanca ste prejeli v sistemu UDIS. Iz obvestila poslanca Predraga Bakovića izhaja, da bo nepridobitno in v svojem prostem času opravljal glasbeno dejavnost v okviru glasbene skupine. Glede na navedbe poslancev nepridobitne opravljane dejavnosti in upoštevanje in upoštevaje tudi sistemski zakon, torej Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, ki umetniško in kulturno dejavnost opredeljuje kot izjemno od prepovedi opravljanja pridobitne dejavnosti, menim, da z vidika nezdružljivosti poslanske funkcije dejavnost ni sporna. Enako obvestilo je obravnavala tudi Mandatno-volilna komisija prejšnjega sklica Državnega zbora in na obvestilo ni imela pripomb.

Želi kdo razpravljati? V kolikor ne, zaključujemo razpravo.

Prehajamo na glasovanje o predlogu sklepa: »Mandatno-volilna komisija se je v skladu s 13. členom Zakona o poslancih seznanila z obvestilom poslanca Predraga Baković z dne 15. 9. 2022, da bo z nepridobitno in v svojem prostem času opravljal glasbeno dejavnost v okviru glasbene skupine ter na obvestilo ni imela pripomb.«

Glasujemo. Navzočih je 15 poslank in poslancev, za je glasovalo 15, proti nihče.

(Za je glasovalo 15.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je sklep sprejet.

s tem zaključujem to točko dnevnega reda in 4. sejo Mandatno-volilne komisije.

Hvala vsem za udeležbo in sodelovanje.