Govor

Hvala za podano obrazložitev. Odpiram razpravo. V kolikor ni razpravljavcev, zaključujemo razpravo in prehajamo na glasovanje. Predlog sklepa: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep, s katerim se sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice na Upravnem sodišču Republike Slovenije izvoli Katja Fabjan Valdemarin.

Glasujemo. Navzočih je 15 poslank in poslancev, za je glasovalo 10, proti nihče.

(Za je glasovalo 10.) (Proti nihče.)

Sklep je sprejet.

Prehajamo na 4. TOČKO DNEVNEGA REDA, IN SICER PREDLOG ZA IZVOLITEV SODNIŠKI FUNKCIJI NA SODNIŠKI MESTI OKRAJNIH SODNIC NA OKRAJNEM SODIŠČU V KRANJU, ki je v Državnem zboru predložil Sodni svet. Sodni svet je na podlagi 130. člena Ustave, prvega odstavka 23. člena Zakona o Sodnem svetu ter 19. člena Zakona o sodniški službi v Državnem zboru predlagal, da v sodniški funkciji na sodniški mesti okrajnih sodnic na Okrajnem sodišču v Kranju izvoli Leo Peterman in mag. Vanjo Čebulj.

Prosim predsednika Sodnega sveta, da ponovno poda obrazložitve.

VLADIMIR HORVAT (predsednik SS): Hvala lepa ponovno za besedo, gospod predsednik.

Torej gospo Leo Peterman se predlaga za izvolitev na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Kranju. Potrebo po razpisu, torej v tem primeru dveh sodniških mest je so narekovala naslednje okoliščine na Okrajnem sodišču v Kranju, kadrovska problematika zadeva kar tri področja, to je kazensko, civilno in prekrškovno. Vsi trije oddelki imajo visoko število nerešenih zadev, pri čemer je ob že tako prenizkem številu sodnikov ena sodnica že daljše obdobje odsotna, druga pa izpolnjuje pogoje za upokojitev. Tu bi dodal iz lastnega vedenja oziroma poznavanja, s katerim razpolaga tudi Sodni svet, da je na Okrožnem sodišču v Kranju oziroma na območju tega okrožja že dalj časa navzoč pomanjkanje sodniških, torej sodnic in sodnikov, in sicer iz več razlogov. Eden od razlogov je med drugim tudi ta, da je, da so določeni sodnice in sodniki Okrožnega sodišča v Kranju v velikem obsegu pomagali tudi drugim sodiščem, predvsem sodiščem z okrožja Okrožnega sodišča v Ljubljani. Poleg tega se je na tem območju pojavljal tudi primanjkljaj ustreznih kandidatov. V zadnjem obdobju, no, na srečo, če govorimo o teh dveh primerih, pa se stanje nekako popravlja. Razen tega pa Okrožno sodišče v Kranju ne potrebuje samo sodnikov, ki bi sodili na matičnem sodišču, torej na Okrajnem sodišču v Kranju, ampak mora biti na razpolago oziroma je to zaželeno, seveda ob njihovem soglasju, da opravljajo v nekem obdobju tudi delo na drugih okrajnih sodiščih s tega okrožja, upoštevaje trenutne potrebe vsakega od teh manjših okrajnih sodišč. Z zagotovitvijo, torej izvolitev obeh kandidatk, bo ta problematika vsaj delno tudi lahko razrešena, poleg tega pa, kot ste videli, gre tudi za menjavo generacij, vsaj v nekem delu. No, gospa Lea Peterman, rojena 1975 je 2006 sprejela zaposlitev strokovne sodelavke na Okrajnem sodišču v Kranju, reševala je pravdne, izvršilne, zavarovalne, zemljiško knjižne, zapuščinske in nepravdne zadeve. Delo je opravljala na kazenskem področju in na področju sodne uprave. Od leta 2021 delo strokovne sodelavke opravlja na Okrožnem sodišču v Kranju, razporejene na pravdno področje in v reševanje prejema tudi najbolj zahtevne zadeve, opravlja pa tudi delovne naloge na nepravdnem področju okrajnih sodišč. Glede na svoje delovne izkušnje in pa seveda tudi pridobljeno visoko strokovno usposobljenost ter osebne lastnosti, kar se je izkazalo tudi pri razgovoru na Sodnem svetu, jo Sodni svet predlaga na razpisano sodniško mesto. Hvala lepa.

Zdaj, druga kandidatka torej na isto sodišče, mag. Vanja Čebulj, bo prav tako opravljala delo na področju kazenskega, predvsem kazenskega, pa tudi civilnega in prekrškovnega področja upoštevaje pač seveda potrebe sodišča. Rojena 1982. Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je zaposlena od leta 2007. In sicer sprva kot svetovalka v sodni pisarni Oddelka za gospodarsko sodstvo. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu pa je zaposlitev nadaljevala najprej kot višja pravosodna svetovalka, nato pa kot pravosodna svetnica. Tudi na razgovoru s člani Sodnega sveta se je predstavila kot oseba, ki odlikuje obsežno znanje civilnega prava pridobljeno tekom dolgoletnega dela na sodišču, zato je Sodni svet kot kandidatko, ki bo lahko brez kakršnegakoli daljšega uvajalnega obdobja takoj pričela s sodniško funkcijo predlaga na razpisano sodniško mesto.

Hvala lepa.