Govor

Aleš Tolar

Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni vsi prisotni, predsednica, vsi ostali člani odbora, predsednik komisije Državnega sveta gospod Zupančič, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice gospod Roman Žveglič, spoštovana gospa ministrica.

Ja, tako kot je že bilo povedano, sklad je bil ustanovljen leta 1993. V štartu je gospodaril s kmetijskimi in gozdnimi zemljišči, od leta 2016 naprej so ta prešla v upravljanje družbe Slovenski državni gozdovi in od takrat naprej sklad gospodari s kmetijskimi zemljišči. Poleg tega je zavezanec, kot je bilo že povedano, v postopkih denacionalizacije, vračanjem zemljišč po zakonu, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij, vračanjem zemljišč, po zakonu, ki ureja agrarne skupnosti, in pa plačevanjem odškodnin za nezmožnost uporabe.

Na dan 31. 12. 2021 je bilo na skladu zaposlenih 77 javnih uslužbencev, ki štejejo v ZKN (Zbirni kadrovski načrt). Sklad je leto 2021 zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 8 milijonov 182 tisoč 708 evrov. Z upoštevanjem davka je bil ta presežek 6 milijonov 632 882 evrov. Prihodki so bili realizirani v višini 21 milijonov 45 tisoč 92 evrov, odhodki pa v višini 12 milijonov 862 tisoč 384 evrov. Stroški služb Sklada so bili realizirani v višini 3 milijone 576 852 evrov, odhodki SDH v višini tisoč 456 tisoč 66 evrov, odhodki iz proračunskih sredstev pa v višini 4 milijone 102 tisoč 473 evrov. Tu je šlo za 200, v okviru tega zneska, za 221 tisoč 140 evrov v povezavi z izplačilom odškodnin za gozdove po postopkih oziroma, pardon, za HMS za hidro melioracijske sisteme je šlo 400, 221 tisoč 140 evrov, za odškodnine po ZDEN, se pravi, Zakonu o denacionalizaciji, pa z ZIKS, Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij, pa 3 milijone 881 tisoč 333 evrov.

Vrednost sredstev oziroma virov na dan 31. 12. 2021 pa so znašala 517 milijonov 501 tisoč 400 evrov in so se v letu 2021 povečale za 12 milijonov 433 tisoč 11 evrov.

V letu 2021 je bilo zaključenih skupno 419 sodnih postopkov, od tega 79 pravdnih in pa 340 nepravdnih. V istem letu pa je bilo začetih 516 novih postopkov, od tega 59 novih pravdnih in 457 novih nepravdnih.

Po dejanski rabi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Skladu upravlja z 61 tisoč 288 hektarji kmetijskih zemljišč. To predstavlja 9 % kmetijskih zemljišč v RS. V letu 2021 smo imeli sklenjenih 17 tisoč 94 zakupnih pogodb za 55 tisoč 851 hektarjev kmetijskih zemljišč. Na področju investicij je Sklad v letu 2021 vložil 8 milijonov 326 tisoč 28 evrov, iz lastnih sredstev 6 milijonov 657 tisoč 35 evrov. Tu je šlo 6 milijonov 265 tisoč 697 za nakupe kmetijskih zemljišč, kmetij, trajnih nasadov. 391 tisoč 338 pa je bilo namenjeno v materialne stroške Sklada. Kupljeno je bilo 8 avtomobilov, nekaj računalniške opreme in programov.

Dodatno, iz proračunskih sredstev pa smo dobili milijon oziroma investirali milijon 868 tisoč 993 evrov, to je pa šlo, od tega milijon, ki jih dobimo iz nadomestil za stavbna, se pravi, milijon smo dobili za nakupe zemljišč na HMS, hidro melioracijskih sistemih, /nerazumljivo/, vodovarstvenih območjih in pa 10 kilometrskem obmejnem pasu. 668 tisoč 993 evrov pa za namakalne sisteme predvsem Vogršček.

Kar se tiče prenosov, leta 1993 je bilo za prenesti milijon parcel, ki so bila posledica družbene lastine, se pravi ali na Sklad, na državo, ali na občino, ali na druge upravičence. Od tega je ostalo še 115 tisoč 685 parcel.

Strateška usmeritev Sklada je seveda ohranjanje obstoječega obsega kmetijskih zemljišč v državni lasti. Realizirali smo, kot je bilo povedano, 441,2 hektara nakupov kmetijskih zemljišč v vrednosti 6 milijonov 961 tisoč 770 evrov.

Sklad je v letu 2021 najvišji prihodek dosegel iz prodaje nepremičnin, in sicer 9 milijonov 241 tisoč 242 evrov. Od tega je bilo kmetijskih zemljišč za 2 milijona 70 tisoč 95 evrov, stavbna zemljišča 5 milijonov 559 tisoč 429 evrov in pa milijon 571 tisoč 718 iz naslova menjav, razdružitev in komasacij.

Sredstva zakupnin, se pravi zakupnih pogodb za teh 9 % kmetijskih zemljišč, je bilo v letu 2019 6 milijonov 295 tisoč 780 evrov. In je 4 % manjše, kot v letu 2019 oziroma 2020, pardon; to je pa predvsem posledica ukrepov, ki so bili sprejeti zaradi covida-19 in pa odprava posledic pozebe, ki je bila med 5. in 9. aprilom 2021. Soočamo se s problematiko solastništva in soupravljanja zemljišč, zato smo že v letu 2020 pristopil h komasacijam in v letu 2021 smo vanje vložili 3 hektarje in pol kmetijskih zemljišč, pridobili pa 3,6 hektarov kmetijskih zemljišč. V letu 2021 je bilo denacionalizacijskim upravičencem vrnjenih 12 hektarov zemljišč, dodatno pa je bilo neodplačno odtujeno še dodatnih 387 hektarov zemljišč na podlagi predpisov, kot je prej ministrica omenila, tudi predvsem občinam.

Kupili smo 441, 2 hektara kmetijskih zemljišč, kot povedano, v vrednosti 6 milijonov 961 tisoč 777. Od tega smo kupili 381 hektarov kmetijskih zemljišč, 55 hektarov gozdov in pol hektara vodnih zemljišč in 3 hektara neplodnih zemljišč. Prodanih je bilo 33 hektarov kmetijskih zemljišč, od tega 28 kmetijskih, 1,6 gozdov in pa 3,2 hektara stavbnih. V menjave je sklad v letu 2021 vložil 75 hektarov kmetijskih zemljišč, iz njih pa pridobil 68 hektarov. V razdružitve je sklad odtujil 24,7 hektara kmetijskih zemljišč in pridobil 25,7, v komasacije pa smo vložili 3,5 hektara in pridobili 3,6 hektara.

Pozornost je bilo leto 2021 namenjeno tudi gospodarjenju z zemljišči mešane rabe, te so posledica razdružitve / nerazumljivo/ od družbe Slovenski gozdovi. Z njimi imamo vso opravljeno 52 tisoč 303 parcele. Tu se soočamo z nekaj težavami, ki smo jih zelo željni rešiti. Srečujemo se tudi z različnimi agromelioracijami, sankcioniranimi in nedovoljenimi poseki, iz tega naslova je bilo posekanih 1859 kubičnih metrov gozdno-lesnih sortimentov v višini 38 tisoč 745 457 evrov.

Za zaključek bi na tem mestu izpostavil predvsem zelo dobro sodelovanje z Ministrstvom za kmetijstvom, gozdarstvo in prehrano, predvsem za, tako kot je gospa ministrica povedala, zagotavljanje sredstev iz gozdnega sklada za obvezo plačil za nezmožnost uporabe, seveda dodatno tudi za ostalo financiranje, ki je bilo predstavljeno in nam ga zagotavljajo. Seveda na drugi strani pa sklad do neke mere bremenijo ti neodplačni prenosi, ki jih je po zakonu potrebno narediti in s tem sklad izgublja določen finančni vir. Poslovanje sklada v letu 2021 bi lahko ocenili kot uspešno, kljub vsem težavam, ki so se pojavljale ob covid-19 in ostalimi naravnimi nesrečami. Hvala lepa.