Govor

Irena Šinko

Hvala lepa.

Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci in vsi ostali prisotni, lepo pozdravljeni!

Kratko bi povedala nekaj besed o skladu, v nadaljevanju bo pa direktor sigurno podrobneje predstavil poročilo.

Sklad je bil ustanovljen leta 1993, z namenom, da gospodari s kmetijskimi zemljišči in gozdovi v lasti Republike Slovenije. To funkcijo je sklad opravljal vse do leta 2016, do 1. junija 2016, takrat ko so bili gozdovi z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v državni lasti preneseni na družbo Slovenski državni gozdovi.

Pomemben cilj sklada je, da ureja lastninska razmerja za nepremičnine, ki so v lasti Republike Slovenije, predvsem kmetijska zemljišča, potem da ekonomsko in pa utemeljeno gospodari s temi zemljišči in pa da potem ta zemljišča nekako ohranja v obstoječem obsegu. Ker je sklad torej zavezanec za vračilo kmetijskih zemljišč in gozdov v postopkih denacionalizacije, mu dejansko zemljišča potem, jih mora vračati v teh postopkih, prav tako pa sklad prenaša zemljišča na neodplačano občine. In torej dolžnost sklada je tudi, da nekako v obstoječem obsegu ohranja kmetijska zemljišča, ki jih je danes nekje okrog 61 tisoč 288 hektarov oziroma 9 % vseh kmetijskih zemljišč v Republiki Sloveniji.

Poslovanje sklada je bilo v letu 2021 uspešno, saj je posloval s presežkom prihodkov nad odhodki nekje za 6,6 milijona po plačilu davka. Od tega je bilo prihodkov 21 milijonov, potem ti so bili višji za 28 % glede na plan, medtem ko so bili odhodki nižji in so znašali 12,8 milijonov, glede na realizacijo je bilo to 86 %. Največ prihodkov je sklad pridobil iz prodaje nepremičnin, in sicer okrog 9,2 milijona in pa iz zakupnin 6,3 milijona. Sklad je v letu 2021 tudi kupil okrog 441 hektarov zemljišč, to je nekje malo pod planom in ker planiranih je bilo okrog 500 hektarov nakupa kmetijskih zemljišč. Od tega je pretežni del kupil kmetijska zemljišča, nekje 55 hektarov pa je gozdov in v manjšem delu tudi stavbna zemljišča in pa ostala zemljišča. Na splošno lahko ocenimo poslovanje sklada v letu 2021 kot ugodno. Dejansko je pa izziv, ki sklad mogoče čaka oziroma ki je, so pa visoke finančne obveznosti, in sicer odškodnine, ki jih mora sklad plačevati iz naslova nezmožnosti uporabe kmetijskih zemljišč in pa gozdov v postopkih denacionalizacije. Tukaj nekako sklad pridobiva tudi sredstva iz gozdnega sklada, ko pokriva te odškodnine iz naslova nezmožnosti uporabe gozdov, medtem kar pa je v denacionalizaciji kmetijskih zemljišč pa sklad dejansko pokriva iz svojih sredstev. Mogoče je potrebno povedati, da postopki denacionalizacije še niso zaključeni in da bo, dejansko bodo še prišli ti zahtevki najprej vračila zemljišč in potem še odškodnine zaradi nezmožnosti uporabe.

Toliko bi jaz za začetek. Hvala.