Govor

Gal Gračanin

Najlepša hvala za besedo.

Lep pozdrav vsem!

Zakonodajno-pravna služba je v okviru svojih poslovniških pristojnosti pripravila predlog odgovora Državnega zbora na Zahtevo za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, to je noveli ZNB-D, ki jo je na Ustavno sodišče vložilo Združenje v gibanju OPS – osveščeni prebivalci Slovenije.

Vlagatelj zahteve zatrjuje, da je Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma v nasprotju s četrto alinejo drugega odstavka 90. člena ustave, ki določa, da zakonodajnega referenduma ni dopustno razpisati o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost. Po mnenju vlagatelja zahteve naj bi namreč novela ZNB-D ne odpravljala v celoti protiustavnosti, ugotovljenih v odločbah Ustavnega sodišča, ki se nanašajo na ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni, prav tako pa naj bi v pravni red vnašala nove protiustavnosti. Vlagatelj zahteve teh svojih navedb o noveli ZNB-D v zahtevi za oceno ustavnosti podrobneje ne opredeljuje oziroma ne konkretizira.

Po mnenju Zakonodajno-pravne službe vlagatelj zahteve zato v zahtevi za oceno ustavnosti ne navaja, še manj pa obrazloženo izkazuje razlogov za neustavnost Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma. Zgolj pavšalno sklicevanje na mnenje Zakonodajno-pravne službe o prvotnem besedilu novele ZNB-D, ki je bilo z amandmaji spremenjeno, in članek dr. Andraža Terška, ki se nanaša na predhodno bistveno drugačno besedilo predloga novele ZNB-D iz leta 2021, namreč ne zadošča za izpolnitev trditvenega in dokaznega bremena vlagatelja zahteve v zvezi z neustavnostjo Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma.

V predlogu odgovora Državnega zbora Ustavnemu sodišču zato predlagamo, da zahtevo za oceno ustavnosti kot takšno zavrže, ker ne izpolnjuje predpostavk iz 24.b člena Zakona o Ustavnem sodišču. Podredno pa Ustavnemu sodišču predlagamo, da to zahtevo za oceno ustavnosti kot neutemeljeno zavrne, ker so zatrjevanja vlagatelja zahteve o tem, da sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma ni skladen s četrto alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave, tudi materialnopravno napačne. Zakonodajnega referenduma namreč ni dopustno razpisati niti o zakonih, ki v pretežni meri odpravljajo v odločbah ustavnega sodišča ugotovljene protiustavnosti, kar pa vsaj po mnenju Zakonodajno-pravne službe je Državni zbor naredil in s tem se v zahtevi za oceno ustavnosti nekako strinja oziroma temu pritrjuje tudi vlagatelj zahteve.

Hvala.