Govor

Lepo pozdravljam vse prisotne!

Pričenjam 3. sejo Odbora za pravosodje.

Opravičil za odsotnost nismo prejeli.

Prav tako pa k dnevnemu redu seje ni bilo predlogov za razširitev oziroma za umik, katere od predlaganih točk, je določen dnevni red seje, kot je bil predlagan s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH SANKCIJ, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Skupina poslank in poslancev in je bil 13. 5. 2022 objavljen na spletnih straneh Državnega zbora.

Državni zbor je na svoji 7. izredni seji, 29. 6. 2022, o Predlogu zakona opravil splošno razpravo in sklenil, da je primeren za nadaljnjo obravnavo.

Kot gradivo, objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora, imamo na voljo še mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Vlade, pripombe Sindikata državnih organov Slovenije ter mnenje Komisije Državnega sveta za državno ureditev.

K tej točki dnevnega reda so bili vabljeni v imenu predlagatelja poslanec mag. Dejan Kaloh, Zakonodajno-pravna služba, Ministrstvo za pravosodje, Državni svet ter Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.

V poslovniškem roku sta amandmaje vložili Poslanska skupina SDS ter Vlada. Prejeli ste pa tudi predlog za amandma Odbora k 1. členu.

Pričenjam drugo obravnavo Predloga zakona, o kateri bomo opravili razpravo in glasovanje o posameznih členih Predloga zakona. Odboru pa predlagam, da se razprava o vseh členih in vloženih amandmajih združi v skladu s prvim odstavkom 128. člena Poslovnika Državnega zbora. Po opravljeni razpravi bomo opravili glasovanje o amandmajih ter nato glasovali o vseh členih skupaj, če se strinjamo.

Besedo predajam vabljenim na sejo.

Želi predstavnik predlagatelja zakona podati dopolnilno obrazložitev k členom predloženega zakona? (Da.)

Izvolite.

MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Predsednica, hvala lepa.

Kot je bilo rečeno na predstavitvi na Državnem svetu, so tudi državni svetniki podprli ta naš predlog.

Čisto na kratko, s predlogom te novele ZIKS-1H se zaradi obvladovanja tveganj, ki jih prinašajo izredni dogodki, požari, epidemije in tako dalje in z njimi seveda zaostrene varnostne razmere, tudi se tangira seveda v Zavodih za prestajanje kazni zapora in Prevzgojnem domu se določijo ti nujni ukrepi po naši oceni, ki pa seveda odstopajo od splošne ureditve v ZIKS.

Predlagali smo, da predvideni ukrepi, časovno omejeni največ tri mesece z možnostjo podaljšanja. Urejajo se seveda sistemsko urejeno oziroma predviden je mehanizem, ki bo upošteval izrednost izrednih dohodkov, časovno zamejenost in pa sorazmernost odreditve ukrepov.

Kot je bilo že rečeno na prvi obravnavi in kasneje v Državnem svetu, spreminjata se člena 231. in 232, katerih vsebina vpliva na nove zaposlitve, in ki sta se seveda v praksi izkazala za neustrezna, ker seveda omogočata na novo zaposlitev zgolj kandidatov za pravosodne policiste, otežujeta pa to prehajanje iz drugih državnih organov, policije, carine, vojske in tako dalje. Zdaj, nas je seveda zaskrbelo glede na standarde in normative, da zelo primanjkuje pravosodnih policistov, zanimanje je seveda zelo majhno za ta poklic. Jaz zdaj pozdravljam, da se tudi čez neke karierne sejme, da tako rečem, probajo Ministrstvo za pravosodje soočiti s to problematiko. Že velika leta je težava sodišč, da spremstva dejansko serijsko odpadajo, zaradi tega se obravnave prestavljajo, tako da imamo zdaj že po zadnjih podatkih neverjetnih odpovedi, 439 odpovedi spremstev je bilo. Zdaj ta naš predlog to problematiko pomanjkanja zelo dobro naslavlja. Zdaj kar se pa tiče amandmajev, predsednica, kaj ste rekli, da jih zdaj v celoti oziroma v enem zamahu lahko kar, ali kasneje po uvodnem

delu? / oglašanje v dvorani/ Ali pa pol kasneje v razpravi? / oglašanje iz dvorane/ No, potem pa se pridružujem potem za razpravo.

Toliko na začetku.