Govor

Vse članice in člane odbora, vabljene ter ostale prisotne prav lepo pozdravljam. Začenjam 2. redno sejo Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Na seji kot nadomestni člani in članice odbora s pooblastili sodelujejo: dr. Vida Čadonič Špelič, ki nadomešča poslanko Ivo Dimic, potem mag. Karmen Furman, ki nadomešča poslanca Jožefa Lenarta in gospa Nataša Sukič, ki nadomešča dr. Tatjano Grajf.

Ker v poslovniškem roku nisem prejela predlogov v zvezi z dnevnim redom je določen takšen dnevni red, kot ste ga sprejeli s sklicem, in sicer, dnevni red, 1. točka, 27. redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2021 s poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po opcijskem protokolu h konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021 in mi smo zainteresirano delovno telo in druga točka Razno.

Prehajamo na obravnavo 1. točke dnevnega reda.

Gradivo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora.

K tej točki dnevnega reda so vabljeni Varuh človekovih pravic, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Državni svet.

Odbor bo točko obravnaval na podlagi prvega odstavka 41. člena Poslovnika Državnega zbora kot zainteresirano delovno telo. Matično delovno telo za obravnavo letnega poročila Varuha človekovih pravic je Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti, ki bo poročilo obravnavala na svoji seji in pripravila poročilo s priporočilom za sejo Državnega zbora. Poročilo se obravnava po enofaznem postopku.

Želela bi, da se v predstavitvi poročila in kasneje v razpravi skušamo osredotočiti predvsem na področje, ki je v pristojnosti našega odbora. Za predstavitev letnega poročila dajem besedo varuhu človekovih pravic, gospodu Petru Svetini. Izvolite.