Govor

Duška Godina

Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni!

Duška Godina, direktorica Agencije za energijo, ki je nacionalni regulativni organ na področju trga z električno energijo in zemeljskim plinom. V zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini. Želim poudariti, da smo pri pripravi zakona sodelovali, imeli priložnost dati pobude in predloge potrebnih sprememb iz našega področja delovanja in po konstruktivni debati so bili naši predlogi upoštevani. Kot je bilo že navedeno, je temeljni cilj zakona ureditev stanja na trgu s plini, do katerega je prišlo zaradi vsem na nam znanih tveganj na področju oskrbe z energijo. Že lansko jesen smo se na področju oskrbe z električno energijo srečevali z odpovedmi pogodb o dobavi oziroma prenehanjem izvajanja dejavnosti določenih dobaviteljev električne energije oziroma prenehanjem izvajanja. S hitrim ukrepanjem Agencije za energijo in sodelovanjem z Ministrstvom za infrastrukturo in elektro operaterji, smo uspeli zagotoviti, da zaradi navedenih dogajanj na trgu niti eno odjemalec ni ostal brez dobavitelja in posledično brez oskrbe z električno energijo, k temu pa je pripomogel ustrezen zakonodajni okvir. Po tem vzoru se sedaj s spremembo Zakona o oskrbi s plini uvaja institut nadomestne oskrbe in institut osnovne oskrbe, na podlagi katerih odjemalci, zaradi prenehanja izvajanja dejavnosti dobavitelja ne bodo ostali brez oskrbe z zemeljskim plinom. Tem odjemalcem bo namenjena nadomestna oskrba, kar pomeni, da bodo avtomatsko prešli k dobavitelju, ki bo zadolžen za zagotavljanje nadomestne oskrbe. Te dobavitelje bo na podlagi kriterijev določila Agencija za energijo in seznam dobaviteljev glede na distribucijski sistem objavila na spletni strani. Institut osnovne oskrbe pa nalaga vsem dobaviteljem obveznost, da odjemalcem zagotavljajo osnovno oskrbo oziroma da odjemalca ne morejo zavrniti. Ocenjujem, da je ta sprememba nujna in da je na ta način ustrezno urejeno varstvo pravic odjemalcev tudi na področju oskrbe s plini. Na podlagi sedaj veljavnega Zakona o oskrbi s plini je pristojni organ za zanesljivo oskrbo Agencija za energijo s spremembo pa se na ta pristojnost sprejemanja ključnih odločitev prenese na ministrstvo pristojno za energijo, agencija pa bo še dalje opravljala ključne podporne procese oziroma določene naloge, ki jih bo na njo preneslo ministrstvo oziroma Vlada. Enako ureditev poznajo skoraj vse države članice EU.

Zakon, ki ga obravnavamo prinaša tudi dve pomembni novosti oziroma spremembe v zvezi z zanesljivo oskrbo z zemeljskim plinom. In sicer – prvič – bo vzpostavljen enoten informacijski sistem, ki bo zagotavljala ključne informacije na primer o odjemu, o odjemalcih, količinah in drugo, ki so pomembne torej za sprejemanje odločitev predvsem na področju zagotavljanja zanesljive oskrbe in potrebnega odklapljanja odjemalcev.

Predlagana je tudi sprememba pri določitvi nadomestila kot dela cene za krizni plin, do katerega so opravičeni odjemalci, ki jih moramo odklopiti, zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe zaščitenih odjemalcev in to nadomestilo ne bo več nadomestilo za nastalo škodo temveč kot povrnitev dela stroškov, ki odjemalcu nastanejo za prehod na drugi energent.

Na kratko sem predstavila ključne spremembe, ki se nanašajo torej tudi na pristojnost in delovanje Agencije za energijo, zato naj ob koncu poudarim, podprem Ministrstvo za infrastrukturo kot je bilo že povedano sprejem zakona je nujen in uvaja ustrezne rešitve za nemoteno delovanje trga in varstvo pravic odjemalcev pri oskrbi z zemeljskim plinom.

Hvala.