Govor

Tina Seršen

Hvala predsednica.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, dovolite mi, da na kratko podam obrazložitev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini.

Veljavni Zakon o oskrbi s plini je bil sprejet 15. decembra lani in je začel veljati 12. januarja letos. Zaradi spremenjenih pogojev poslovanja plinskega gospodarstva in predvsem zaradi povečanih tveganj v dobavni verigi zemeljskega plina je Vlada Republike Slovenije pripravila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini.

Glede na trenutne razmere se je namreč izkazala potreba po ureditvi nekaterih vsebin, ki bodo na kratko pojasnjene v nadaljevanju. S Predlogom zakona se na novo ureja nadomestna oskrba s plinom, ki je namenjena nadomestitvi dobavitelja za primer, ko odjemalec nenadoma ostane brez dobavitelja, na primer zaradi stečaja, ne izpolnjuje več pogoja za članstvo v bilančni skupini. S predlogom zakona se na novo ureja tudi osnovna oskrba s plinom, ki je namenjena prostovoljni izbiri odjemalca za obvezno ponudbo dobavitelja, kar bi lahko bilo nujno v primeru, ko odjemalec ali bodoči odjemalec sicer ne uspe pridobiti ponudbe plina. Predlog zakona določa tudi prenos pristojnega organa iz uredbe EU 2017/1938 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom iz Agencije za energijo na ministrstvo pristojno za energijo. V predlogu zakona so nove tudi določbe glede enotnega informacijskega sistema, ki bo namenjen izmenjavi podatkov na trgu s plinom med operaterji sistemov in dobavitelji plina. S predlogom zakona se spreminja določba glede nadomestila za zmanjšanje odjem plina zaradi neprostovoljnih ukrepov, krizni plin, ki temelji na določitvi stroškov, ki bi lahko nastali končnemu odjemalcu ob prehodu na uporabo nadomestnih tehnologij, ki za obratovanje uporabljajo alternativne energente oziroma vire energije. I

In šestič. Spreminja se tudi pojem gospodinjski odjemalec. Pomen odjemalca pomeni odjemalca, ki kupuje plin za lastno rabo v gospodinjstvu, kar izključuje rabo za opravljanje trgovskih ali poklicnih dejavnosti in katerega predvidena povprečna letna poraba ne presega 100 tisoč kilovatnih ur. Dodajata se dva nova pojma in sicer, odjemalec osnovne oskrbe in skupni gospodinjski odjemalec. Odjemalec osnovne oskrbe pomeni gospodinjskega odjemalca, malega poslovnega odjemalca in skupnega gospodinjskega odjemalca, ki je priključen na distribucijski sistem zemeljskega plina. Skupni gospodinjski odjemalec pa pomeni končnega odjemalca, ki kupuje plin za oskrbo gospodinjstev preko posameznih ali skupnih delov večstanovanjskih stavb s toploto preko skupne kurilne naprave v lasti ali solasti teh gospodinjstev. Za potrebe te določbe se za končnega odjemalca ne šteje ponudnik daljinskega ogrevanja.

Temeljni cilj predloga zakona je urediti situacije, ko odjemalec nenadoma ostane brez dobavitelja oziroma ne utegne zamenjati dobavitelja do izpisa le tega iz bilančne sheme. Za takšne primere je smiselno, da se pri oskrbi s plinom uvede začasni servis oskrbe odjemalca, dokler ne pridobi novega dobavitelja, torej tako imenovano nadomestno oskrbo. Cilj predloga zakona je med drugim tudi uvedba osnovne oskrbe s plinom, ki je namenjena prostovoljni izbiri odjemalca, ki sicer nima pogodbe za dobavo plina z dobaviteljem ali pa želi menjati dobavitelja, pa ne more dobiti ponudbe novega dobavitelja za novo obdobje.

Spoštovane poslanke, poslanci! Sprejem zakona je nujen glede na trenutne razmere. Upam in verjamem, da si zasluži široko podporo v okviru zakonodajne obravnave, ki je v teku.

Hvala.