Govor

Mojca Pirnat

Hvala za besedo.

Lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani!

[Sem Mojca Pirnat.]

Naj uvodoma poudarim, da bo struktura javnofinančnih prihodkov in odhodkov celovito predstavljena na seji matičnega Odbora za finance, zato bi vam želela na kratko predstaviti samo nekaj osnovnih podatkov iz splošnega dela predloga rebalansa države za leto 2022. Med izvajanjem državnega proračuna za leto 2022 je bilo ugotovljeno, da so posamezni ukrepi, vezani na izvajanje nalog in zmanjševanje vpliva covid-19, finančno podcenjeni oziroma so nastali po sprejemu proračuna za leto 2022. Hkrati je prišlo še do dodatne spremembe gospodarskega položaja, predvsem z motnjami v dobavnih verigah, rastjo cen prehranskih izdelkov, materialov in surovin ter nadpovprečno stopnjo inflacije. Vse navedeno je v veliki meri vplivalo na proračun države, zato je Vlada Republike Slovenije 25. avgusta 2022 ugotovila, da z zadržanjem proračuna in prerazporeditvami ni mogoče uravnotežiti letošnjega proračuna in se odločila, da pristopi k pripravi predloga rebalansa proračuna za leto 2022. Predlog rebalansa proračuna za leto 2022 tako predstavlja prilagoditve aktualnim razmeram in dejanskim potrebam. Vendar pa je treba poudariti, da je predlog rebalansa proračuna pripravljen še vedno v negotovih razmerah, povezanih z razvojem epidemije covid-19, poglabljanjem energetske krize, ter rastjo prehranskih izdelkov, materialov in surovin. V bilanci prihodkov in odhodkov so v predlogu rebalansa proračuna prihodki načrtovani v višini 12,54 milijard evrov, od tega se načrtuje 10,42 milijarde evrov davčnih prihodkov, 1,19 milijarde evrov prejetih sredstev iz proračuna EU, 689 milijonov evrov nedavčnih prihodkov ter 238 milijonov evrov kapitalskih prihodkov, donacij in transfernih prihodkov. Prihodki v predlogu rebalansa proračuna so v primerjavi s sprejetim proračunom višji za 9,34 %, odhodki pa so v predlogu rebalansa proračuna načrtovani v skupni višini 14,58 milijard evrov in so v primerjavi z odhodki v sprejetem proračunu za leto 2022 višji za 4,6 %. Za tekoče odhodke je namenjenih 4,32 milijard evrov, za tekoče transfere 7,6 milijarde evrov, za investicije 1,9 milijarde evrov ter za plačilo v proračun EU 714 milijone evrov. V primerjavi s spremembami proračuna 2022 se v predlogu rebalansa proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov načrtuje največji porast odhodkov proračuna na politikah. Intervencijski programi in obveznosti za 496 milijonov evrov, plačila v Evropsko unijo za 150 milijonov evrov, varovanje okolja in okoljska infrastruktura za 73 milijonov evrov, kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in prehrana za 57 milijonov evrov, ter za podjetništvo in konkurenčnost 52 milijonov evrov. V bilanci prihodkov in odhodkov se tako načrtuje primanjkljaj v višini 2,04 milijarde evrov. To bi bilo na kratko z moje strani vse.

Hvala.