Govor

Maruša Zamrzlak

Lepo pozdravljen! hvala za besedo. prihajam z Ministrstva za finance iz Direktorata za proračun. Na kratko vam bom izpostavila nekaj osnovnih podatkov iz splošnega dela predloga rebalansa proračuna države za leto 2022. Med izvajanjem proračuna za leto 2022 je bilo ugotovljeno, da so posamezni ukrepi, vezani na izvajanje nalog in zmanjševanje vpliva covid 19, finančno podcenjeni oziroma so nastali po sprejemu proračuna za leto 2022. Hkrati je prišlo še do dodatne spremembe gospodarskega položaja, predvsem z motnjami v dobavnih verigah, rastjo cen prehranskih izdelkov, materialov in surovin ter nadpovprečno stopnjo inflacije. Vse navedeno je v veliki meri vplivalo na proračun države. Glede na navedeno je Vlada Republike Slovenije dne 25. 8. 2022 sprejela sklep, da je proračun za leto 2022 neuravnotežen. Predlog rebalansa proračuna za leto 2022 tako predstavlja prilagoditve aktualnim gospodarskim in geopolitičnim razmeram ter dejanskim potrebam. Posebej je treba poudariti, da je predlog rebalansa pripravljen v še vedno negotovih razmerah, povezanih z razvojem epidemije covid 19 ter poglabljanjem energetske krize. Rebalans proračuna vključuje ukrepe predvsem za zagotavljanje preskrbe z energenti in blaženje posledic draginje za gospodinjstva in gospodarstvo, ki jih je Vlada že sprejela in hkrati načrtuje nove. Poleg navedenega so bila pri načrtovanju rebalansa proračuna upoštevana tudi spomladanska makroekonomska izhodišča Umar ter za EU sredstva ocene realizacije odhodkov posameznih resorjev do konca leta 2022. EU sredstva je bilo namreč potrebno zaradi slabšega črpanja v uvodnih letih oziroma zamud pri črpanju, predvsem zaradi vpliva epidemije covid 19 prilagoditi. Ocenjujemo, da bodo v bilanci prihodkov in odhodkov prihodki načrtovani v višini 12,54 milijarde evrov, kar je za 9,34 odstotka več v primerjavi s sprejetim proračunom 2022, odhodki a so načrtovani v skupni višini 14,5, 8 milijard evrov in so v primerjavi z odhodki v sprejetem proračunu za leto 2022 višji za 4,6 odstotka. V bilanci prihodkov in odhodkov se tako načrtuje primanjkljaj v višini 2 milijard evrov.

Na koncu bi rada poudarila, da bodo okoliščine in izhodišča načrtovanja proračunov za leti 2022 in 2023 ter pristop upravljanja javnih financ posebej predstavljeni na seji matičnega Odbora za finance.

Hvala.