Govor

Vladimir Horvat

Hvala lepa za besedo, gospa predsednica.

Spoštovani gospe poslanke, gospodje poslanci, predstavnika Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za finance!

Kot je bilo že rečeno, je Sodni svet na 24. seji, 15. 9. 2022, se seznanil s Predlogom rebalansa proračuna za sodstvo in za Sodni svet za leto 2022, h kateremu v tej fazi postopka ne podaja pripomb, saj predlog upošteva vse predvidene nujne potrebe organa v tem letu.

Vendar pa moram poudariti predvsem pri postavki sredstev za Sodni svet, da gre samo za nujne potrebe, pri čemer smo morali glede na sprejeti limit, pa tudi že prej omenjena sredstva za to leto nekako odložiti zaposlitev dveh javnih uslužbenk oziroma uslužbencev v strokovni službi Sodnega sveta, pri čemer poudarjam, da nas s 1. novembrom zapušča, odhaja na drugo delovno mesto, ena uslužbenka, in sicer na bolje plačano delovno mesto v zasebni sektor. To še dodatno potrjuje našo bojazen, da z obstoječo kadrovsko strukturo ne bomo mogli v letu 2023 zagotavljati nemoteno funkcioniranje Sodnega sveta.

Zaradi omejenih sredstev v letu 2022 smo morali, kot že ničkolikokrat do sedaj predložiti tudi nabavo nujno potrebnega videokonferenčnega sistema in bomo tako upamo, če bodo zagotovljena za leto 2023 in 2024 še zadostna sredstva, šele tedaj lahko izvedli javno naročilo za nabavo tega sistema.

Prav danes smo dobili z Ministrstva za pravosodje dopis, v katerem nas obveščajo, da nam torej v okviru zagotavljanja sredstev za te namene v okviru državnih organov ne morejo zagotoviti sredstev, ker smo samostojni proračunski uporabnik in tudi samostojni predlagatelj finančnega načrta, da pa nas bodo podpirali pri zagotovitvi sredstev za proračun za leto 2023.

Tu bi omenil še, tudi danes smo dobili opozorilo s strani arhiva Republike Slovenije, da še nimamo zagotovljeno digitalizacijo, torej starih arhivov oziroma arhivov in tudi to nalogo bomo morali opraviti v 2023.

Na tem mestu predlagam, da spoštovani odbor vendarle v nadaljevanju razprave, še zlasti, ko bo šlo za proračunska sredstva za leto 2023 in 2024, podpre prizadevanja Sodnega sveta, da vendarle ta zagotovi tudi videokonferenčni sistem in seveda tudi vse drugo, kar je potrebno za digitalizacijo poslovanja Sodnega sveta.

Bi pa še in s tem bom potem tudi končal, opozoril na neko, vsaj zame, nejasnost, in sicer pri obrazložitvi v tem posebnem delu Predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2022 na zapis, na strani 4, to je čisto na koncu, kjer piše, da Sodni svet Republike Slovenije bo ne glede na potencialne prihodnje vplive, Covid in druge zunanje dejavnike lahko predvidoma nemoteno izvedel vse seje po veljavnem planu, slednje bo možno na račun povečanja učinkovitosti sej zavoljo najsodobnejših konferenčnih tehnologij in povečane fleksibilnosti pri načinu izvedbe sej, v oklepaju, na primer ni potrebna fizična prisotnost vseh članov, pač pa se del seje ali celotna seja lahko izvede videokonferenčno ob ohranitvi vseh poglavitnih funkcionalnosti. Seveda ob pravilnem razumevanju tega zapisa, je to šele prihodnost, upamo, da se bo ta zgodila, nikakor pa ne gre za sedanjost, na kar sem že uvodoma opozoril.

Hvala lepa.