Govor

Spoštovana predsednica, kolegice in kolegi, ostali prisotni! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 2. seji obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku predložila Vlada.

Predstavnica predlagatelja je uvodoma predstavila poglavitne rešitve in temeljne cilje Predlog zakona.

Zakonodajno-pravna služba, ki je Predlog zakona preučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika je v pisnem mnenju podala pripombe. Njena predstavnica je na seji povedala, da so dali pripombe glede jasnosti in določnosti besedila in s tem povezano pravno varnostjo zavezanca.

Mnenje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na seji Odbora predstavil njihov predstavnik in povedal, da Komisija podpira predlagane rešitve. Hkrati pa Komisija predlaga, da predlagatelj v nadaljnjem postopku sprejemanja zakona poišče ustrezno rešitev in ogrevalne sisteme, ki so namenjeni za oskrbo gospodinjstev v večstanovanjskih stavbah in niso v lasti ali solasti teh gospodinjstev, vendar jih uporabljajo izključno gospodinjski odjemalci v večstanovanjski stavbi, uvrsti med skupne gospodinjske odjemalce.

Odbor je sprejel predloge in pripombe Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije, ki predlagajo dopolnitev definicije zaščitenih odjemalcev. Združenje občin Slovenije predlaga, da se med zaščitene odjemalce štejejo tudi občine in njihovi posredni in neposredni proračunski uporabniki, ki zagotavljajo mrežo javnih storitev, Združenje mestnih občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije pa predlagata, da se med zaščitene odjemalce šteje javne zavode s področja vzgoje in izobraževanja ter zdravstvene domove. Mestna občina Ljubljana je posredovala pripombe in predloge dopolnitev, opozarjajo pa na pomanjkljivo opredelitev pojmov »gospodinjski odjemalec« in »skupni gospodinjski odjemalec« ter na določene pomanjkljivosti v zvezi s postopkom zamenjave dobavitelja zemeljskega plina.

V krajši razpravi so članice in člani Odbora podprli Predlog zakona, so pa nekateri menili, da je to zgolj tehnični zakon, s katerim poskuša Vlada urediti, da bo oskrba nemotena, ne pojasni pa kaj bo morebiten izpad dobave zemeljskega plina pomenil za gospodarstvo in gospodinjstva ter kako bo nadomestila izpad oskrbe s plinom. Drugi pa so poudarili, da z novelo Vlada naslavlja težave, ki so se pojavile že preteklo kurilno sezono, in sicer situacije, ko zaradi nenadnega prenehanja delovanja dobavitelja zemeljskega plina ali njegove izločitve iz bilančne sheme odjemalci ostanejo brez sredstev za ogrevanje, prav tako pa so težave pri skupnih kotlovnicah. Izpostavljeno je bilo, da bi bilo potrebno javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja dodatno zagotoviti možnost osnovne preskrbe s plinom ter regulacijo drobnoprodajne cene zemeljskega plina, saj bo le tako mogoče zaščititi uporabnike javnih storitev pred dvigom cen, kar je tudi predlagano z amandmajem. Predstavnico predlagatelja so med drugim vprašali ali bo pomanjkanju zemeljskega plina sledilo zapiranje gospodarstva. Ta je pojasnila, da je Slovenija na področju preskrbe z zemeljskim plinom povsem odvisna od uvoza, ki pa je trenutno nemoten. Poudarila pa je, da Vlada na tem področju skrbno spremlja spreminjanje razmer in išče nove dobavitelje zemeljskega plina.

Po razpravi je Odbor sprejel amandmaje koalicijskih Poslanskih skupin in nato glasoval še o vseh členih Predloga zakona ter jih sprejel.

Hvala.