Govor

Bojan Kumer

Hvala lepa, predsednica.

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!

Pred vami je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini. Temeljni cilj tega zakona je ureditev stanja na trgu s plini, do katerega je prišlo zaradi vsem znanih zaostrenih energetskih razmer po celi Evropi in širše. Že lansko jesen smo se na področju oskrbe z električno energijo srečevali z odpovedmi pogodb o dobavi oziroma prenehanju izvajanja dejavnosti določenih dobaviteljev in le ustrezen zakonodajni okvir je pripomogel, da odjemalci niso ostali brez dobavitelja. Po tem vzoru, torej po vzoru dobave električne energije se sedaj tudi na področju dobave zemeljskega plina uvaja institut nadomestne oskrbe in institut osnovne oskrbe. Na podlagi tega bodo odjemalci lahko zahtevali oziroma oskrbovani s svojim energentom. S predlogom zakona se tako na novo ureja nadomestna oskrba s plini, ki je namenjena nadomestitvi dobavitelja za primer, ko odjemalec nenadoma ostane brez dobavitelja, na primer zaradi stečaja, zaradi prenehanja delovanja, zaradi izpada bilančne skupine oziroma iz bilančne sheme in tako dalje. Ti odjemalci bodo avtomatsko prišli k dobavitelju, ki bo zadolžen za zagotavljanje oziroma vršitve nadomestne oskrbe. Te dobavitelje bo na podlagi kriterijev določila Agencija za energijo in seznam objavila na svoji spletni strani. Institut osnovne oskrbe pa nalaga vsem dobaviteljem obveznost, da odjemalcem zagotavljajo osnovno oskrbo oziroma da odjemalca ne smejo zavrniti. Ocenjujemo, da je ta sprememba nujna in da na ta način ustrezno urejeno varstvo in pravice odjemalcev. Predlog zakona prenaša tudi naslednje spremembe. Določa prenos pristojnega organa za zagotavljanje zanesljive oskrbe s plinom iz Agencije za energijo na Ministrstvo pristojno za energijo. Agencija bo še dalje opravljala določene ključne podporne procese oziroma določene naloge, ki jih bo na njo preneslo ministrstvo oziroma vlada. Enako ureditev poznajo skoraj vse države članice Evropske unije. Zakon prinaša vzpostavitev enotnega informacijskega sistema, ki bo zagotavljal ključne informacije, na primer o odjemu odjemalcih, o količinah, vse te količine oziroma vse te informacije so pa nujno potrebne za sprejemanje odločitev na primer o potrebnem zmanjšanju odjema, o varčevanju, o racionalni rabi, o preklopu na druge energente. Tretjič, predlagana je tudi sprememba pri določitvi nadomestila za dele ocene za krizni plin, do katerega so upravičeni odjemalci, ki jih moramo odklopiti zaradi zagotavljanja nemotene oskrbe zaščitenih odjemalcev. To nadomestilo ne bo več nadomestilo za nastalo škodo, temveč bo predstavljalo povrnitev stroškov, ki odjemalcem nastanejo zaradi prehoda na drug energent. Četrtič, poleg omenjenega se spreminja pojem gospodinjski odjemalec, po novem bo to odjemalec, ki kupuje plin za lastno rabo v gospodinjstvu, kar vključuje rabo za opravljanje trgovskih ali poklicnih dejavnosti in katerega predvidena povprečna letna poraba ne presega 100 megavatnih ur. Petič, dodajata se dva nova pojma in sicer odjemalec osnovne oskrbe, ki pomeni gospodinjskega odjemalca, malega poslovnega odjemalca in skupnega gospodinjskega odjemalca, ki je priključen na distribucijski sistem zemeljskega plina, ter pojem skupinski oziroma skupni gospodinjski odjemalec, ki pomeni končnega odjemalca, ki kupuje plin za oskrbo gospodinjstev, preko posameznih in skupnih delov večstanovanjskih stavb, s toploto preko skupne kurilne naprave v lasti ali solasti teh gospodinjstev. Za potrebe te določbe se za končne odjemalce ne šteje ponudnik daljinskega ogrevanja. Na tej točki tudi pozdravljamo amandmaje koalicije na matičnem delovnem telesu, s katerim se je definicija zaščitenih odjemalcev razširila na skupne gospodinjske odjemalce, na vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove, tako bodo le ti po novem tudi deležni in upravičeni do nadomestne in osnovne oskrbe po tem zakonu. Temeljni cilj predloga zakona je urediti / znak za konec razprave/ situacije, ko odjemalec nenadoma ostane brez dobavitelja oziroma ne utegne zamenjati dobavitelja. Za takšne primere je smiselno, da se pri oskrbi s plini uvede začasen servis oskrbe odjemalca. Cilj zakona je med drugim tudi uvedba osnovne oskrbe s plinom, preko katerega se zavezuje dobavitelje, da odjemalcem zagotovijo ponudbo in to po osnovnem ceniku. Spoštovani. Sprejem zakona, ki je samo eden od tako imenovanega paketa interventne zakonodaje / znak za konec razprave/ in je nujen glede na trenutne razmere. Upam in verjamem, da si zasluži široko podporo v okviru zakonodajne obravnave, ki je v teku.

Hvala lepa.