Govor

Hvala lepa.

Prehajamo na razpravo, ki jo odpiram. Se kdo prijavi? (Ne.) Torej prehajamo na odločanje. Sklepčni smo. Ker k predlogu stališča…, a ja, zdaj pa, / medsebojni pogovor/ ker k predlogu stališča ni predlaganih amandmajev, odboru predlagam, da sprejme naslednje mnenje: Odbor za pravosodje podpira Predlog stališča Republike Slovenije do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti oseb, ki se udejstvujejo pri udeležbi javnosti pred očitno neutemeljenimi ali zlorabljenimi sodnimi postopki strateške tožbe za onemogočanje udeležbe javnosti in predlaga pristojnemu Odboru za zadeve Evropske unije, da ga sprejme.

Želi kdo razpravljati še o predlogu mnenja? (Ne.) Torej prehajamo na odločanje.

Glasujemo. Za je glasovalo 12, proti nihče.

(Za je glasovalo 12.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

Odbor bo v skladu s 154.h členom Poslovnika Državnega zbora kot matično delovno telo pripravil mnenje in ga posredoval Odboru za zadeve Evropske unije, ki bo kot pristojno delovno telo na svoji seji sprejel odločitve v zvezi s predlogom stališča. Jaz predlagam, da odboru pisno poročamo. Kdo temu nasprotuje? (Ne.)

S tem zaključujem 1. točko dnevnega reda.

Prehajamo na 2. TOČKO - PREDLOG STALIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE DO PREDLOGA DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O BOJU PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI IN NASILJU V DRUŽINI.

Predlog stališča je na podlagi prvega odstavka, 4. člena Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije Državnemu zboru v obravnavo dne

4. 7. 2022 posredovala Vlada in je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. Tudi na to sejo je bilo vabljeno Ministrstvo za pravosodje.

Pričenjam obravnavo predloga stališča, ki jo bomo opravili na podlagi 154.h člena Poslovnika Državnega zbora. Po opravljeni razpravi o predlogu stališča ter po razpravi in glasovanju o morebitnih amandmajih, bo odbor oblikoval mnenje in ga poslal Odboru za zadeve Evropske unije kot pristojnemu odboru.

Uvodno besedo dajem ponovno gospodu generalnemu državnemu, se, pardon, se opravičujem, državnemu sekretarju.

Izvolite, gospod Šoltes.