Govor

Hvala lepa.

Želi kdo razpravljati? (Ne.) Potem pa kar zaključujem razpravo in predstavitev.

In prehajamo na glasovanje. Odboru predlagam, da sprejme naslednje mnenje: Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo podpira Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o informacijski varnosti v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije, ki ga je predložila Vlada in predlaga Odboru za zadeve Evropske unije, da ga sprejme. Glasujemo. Navzočih je 9 poslancev, za je glasovalo 9 poslancev, proti nihče.

(Za je glasovalo 9.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je mnenje sprejeto.

Odbor bo v skladu s 154. h členom Poslovnika Državnega zbora kot matično delovno telo pripravil poročilo in ga posredoval Odboru za zadeve Evropske unije, ki bo kot pristojno delovno telo na svoji seji sprejel odločitev v zvezi s predlogom stališča. Predlagam, da Odbor poroča pisno. Se strinjate s tem? Hvala lepa.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda in tudi današnjo nujno sejo. Hvala.