Govor

Hvala za besedo, predsedujoča. Spoštovani!

Odbor za zdravstvo je na 4. nujni seji 20. julija kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi. Predstavnik predlagatelja minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je pojasnil, da se s predlogom zakona predlaga zamik začetka uporabe nekaterih določb Zakona o dolgotrajni oskrbi, saj ga v obsegu in predvidenih rokih ni mogoče

izvajati. S 1. septembrom 2022 bi se oskrbnine v domovih za starejše namreč povečale za 22 %. V izogib temu bi morala Vlada do takrat zagotoviti okoli 30 milijonov evrov. Izpostavil je še, da vsi ključni deležniki ocenjujejo veljavni zakon kot neuresničljiv. Napovedal je, da bodo do konca leta v obravnavo Državnemu zboru predložili prenovljeni sistem socialnega skrbstva in prenovljeno področje osebne asistence. Svoje mnenje so na odboru predstavili tudi predstavnica Zakonodajno-pravne službe, predstavnik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ter predstavnica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V razpravi so bili izraženi nekateri pomisleki o predlogu zakona. Nasprotniki predloga zakona so bili mnenja, da je predlog slab in da bi bilo treba počakati na sprejetje temeljnih proračunskih dokumentov ter pristopiti k izvajanju veljavnega zakona. Namen veljavnega zakona je poskrbeti za starejše in ga po potrebi izboljšati, ne pa zamikati časa njegove uporabe. Zagovorniki predloga zakona so izpostavili pomen vzpostavitve temeljnega stebra socialnega varstva in pomen ureditve področja dolgotrajne oskrbe ter izpostavili nekatere pomanjkljivosti sedaj veljavnega zakona. Finančni del veljavnega zakona je najbolj problematičen, saj financiranje dolgotrajne oskrbe sploh ni definirano. Predstavnik predlagatelja je v odgovorih na vprašanja pojasnil, zakaj ni smiselno čakati na sprejetje proračunskih dokumentov. S tem bi tvegali dve oskrbnini 1. septembra 2022, česar pa uporabniki sami ne bi mogli pokriti.

Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj ter jih sprejel. Ker k predlogu zakona na matičnem delovnem telesu niso bili sprejeti amandmaji, Odbor za zdravstvo Državnemu zboru predlaga, da Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dolgotrajni oskrbi sprejme v predloženem besedilu.