Govor

Dobro jutro vsem skupaj, začenjamo z današnjo bolj zgodnjo sejo. Pozdravljam vse članice in člane odbora, vse vabljene, predstavnike vlade. Torej pričenjam 6. nujno sejo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.

Na seji kot nadomestne članice in člani odbora s pooblastili sodelujejo: Milan Jakopovič nadomešča Natašo Sukič, Andreja Kert nadomešča Sandro Gazinskovski, Lucija Tacer nadomešča Janjo Sluga. Imamo še kakšna pooblastila? (Da.) Andrej Hoivik nadomešča mag. Branka Grimsa.

Ker k dnevnemu redu seje ni bilo predlogov za razširitev oziroma za umik zadeve, je določen dnevni red kot je bil opredeljen s sklicem.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – OBRAVNAVA ZAHTEVE DRŽAVNEGA SVETA, DA DRŽAVNI ZBOR PONOVNO ODLOČA O ZAKONU ZA ZMANJŠANJE NEENAKOSTI IN ŠKODLJIVIH POSEGOV POLITIKE TER ZAGOTAVLJANJE SPOŠTOVANJA PRAVNE DRŽAVE, ki jo je v obravnavo predložil Državni svet dne 20. 7. 2022 in je objavljena na spletnih straneh in v omrežju Državnega zbora.

Kot gradivo imamo na voljo še zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora in mnenje Zakonodajno-pravne službe.

K tej točki dnevnega reda so vabljeni: Državni svet, predstavnici predlagatelja zakona, Vlada in Zakonodajno-pravna služba.

Državni svet je na seji 20. 7. ob obravnavi navedenega zakona na podlagi tretje alineje prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije sprejel zahtevo, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države. Državni zbor je zakon sprejel na 10. redni seji dne 14. 7. 2022. Odbor bo navedeno zahtevo obravnaval na podlagi 147. člena Poslovnika Državnega zbora in oblikoval mnenje o zahtevi.

Pričenjamo z obravnavo zahteve in besedo dajem vabljenim na sejo. Najprej, če želi obrazložiti, dodati dodatno obrazložitev dr. Marjan Maučec, predstavnik Državnega sveta? (Da.)

Izvolite.