Govor

Klemen Boštjančič

Hvala, predsednik. Zaradi vojne v Ukrajini in posledično krize in negotovosti na področju energentov je Evropska komisija predlagala nov načrt, torej ta tako imenovani REPower EU za zagotovitev neodvisnosti Evrope od ruskih fosilnih goriv. Za izvajanje tega načrta in zagotovitev večje neodvisnosti evropskih držav od ruskih energentov je Evropska komisija pripravila predlog, ki temelji na obstoječem mehanizmu za okrevanje in odpornost. Sprememba uredbe vsebuje predlog kako s spremembo obstoječega mehanizma omogočiti državam članicam vlaganje v projekte na področje energetskih virov. Višina sredstev, ki bodo na voljo ter ključ delitve so še predmet pogajanja na ravni Evropskega sveta. Evropska komisija predlaga, da bi se za ta namen uporabila preostala sredstva za posojila v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost in nova nepovratna sredstva v okviru tega mehanizma, ki se financirajo z dražbo pravic iz sistema ta trgovanje z emisijami, ki so trenutno del rezerve za stabilnost trga. Drugi viri financiranja sklada REPower EU so skladi kohezijske politike, evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in instrument za povezovanje Evrope, sklad za inovacije, nacionalna sredstva in sredstva EU v podporo ciljem načrta REPower EU ter drugi nacionalni fiskalni ukrepi in zasebne naložbe. Po uveljavitvi uredbe bi se nacionalni načrt za okrevanje in odpornost dopolnil z novim poglavjem v katerem bodo dodane reforme in ukrepi vezani na reševanje energetske krize. Slovenija si bi v postopku sprejema spremembe uredbe prizadevala za ravnotežje med hitro implementacijo načrta za okrevanje in odpornost ter možnostjo njegove prilagoditve. Vlada predlaga, da odbor sprejme stališče, da Slovenija predlog uredbe o spremembi uredbe glede poglavij REPower EU v načrtih za okrevanje in odpornost načeloma podpira. Ob tem je treba poudariti, da v procesu obravnave predloga sprememb pravnih aktov še potrebno smiselno razjasniti področje upravnih bremen, ki izhajajo iz prenovljenih določil, ki se ne bi smela povečati glede na obstoječe ureditve. Prav tako je bilo v procesu obravnave predloga sprememb pravnih aktov smiselno nasloviti še morebitne ustreznejše opredelitve tako imenovanega delitvenega ključa in načrtovane uporabe sredstev iz naslova sistema trgovanja z emisijami. Hvala lepa.