Govor

Dober dan! Lepo pozdravljeni! Članice in člane odbora, vabljene ter ostale lepo pozdravljam! Začenjam 4. nujno sejo Odbora za kulturo.

Obveščam vas, da nisem prejela opravičil za današnjo sejo oziroma da je kdorkoli od članic in članov zadržan. Prejela pa sem eno pooblastilo, in sicer Mojca Šetinc Pašek nadomešča Dušana Stojanoviča.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje ste prejeli dnevni red. Ker nisem prejela predlogov za spremembo dnevnega reda, je ta določen, kot je bil predlagan s sklicem seje.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – OBRAVNAVA DVEH PREDLOGOV ZAKONOV NA PODLAGI TRETJEGA ODSTAVKA 117. ČLENA POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA.

Kot gradivo ste prejeli Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o medijih predlagateljev skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem ter Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija predlagateljice Vlade.

Kolegij predsednice Državnega zbora je na 6. seji, 5. julija 2022, odločil, da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija obravnava po nujnem postopku. Nadalje je bila 8. julija 2022 vložena zahteva skupine poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec za ponovno odločanje o odločitvi Kolegija predsednice Državnega zbora v zvezi z obravnavo tega predloga zakona po nujnem postopku. Danes, torej 11. julija 2022, je Državni zbor na 9. izredni seji sklenil, da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija obravnava po nujnem postopku.

K tej točki dnevnega reda ste poleg obravnavanih zakonov prejeli naslednje gradivo: k Predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o medijih mnenje Vlade, k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija mnenje Zakonodajno-pravne službe, mnenje Komisije Državnega sveta za kulturo,: znanost, šolstvo in šport. Zahteva skupine poslank in poslancev za ponovno odločanje o odločitvi Kolegija predsednice Državnega zbora v zvezi z obravnavo Zakona o RTV, prvo podpisana Alenka Godec. Zahteva za sklic izredne seje Državnega zbora za odločanje o odločitvi Kolegija predsednice državne zbora. pripombe in dodatne pripombe vodstva RTV na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija. Pripombe pravne mreže za varstvo demokracije, pripombe programskega sveta RTV Slovenija, pripombe sveta delavcev RTV Slovenija, mnenje Nacionalnega sveta za kulturo in pripombe Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev. Vabljeni k obema točkama so razvidni iz sklica, da zdaj po imensko ne, tole bi nam vzelo še kar nekaj časa. In ker se odbor redko srečuje s takšnim načinom obravnave, mi dovolite nekoliko podrobnejšo uvodno obrazložitev za predlagano točko dnevnega reda.

V skladu z določbo 1. odstavka 117. člena Poslovnika Državnega zbora, se v primeru, da je vloženih več predlogov zakonov, ki urejajo enako družbeno razmerje, najprej obravnava predlog zakona, ki je bil posredovan kot prvi, nato pa po vrstnem redu posredovanja dalje. V tem primeru je prvo posredovani predlog o dopolnitvi zakona o medijih, predlagateljev skupine poslank in poslancev s prvo podpisanim Danijelom Krivcem. Drugo posredovani pa je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija, nujni postopek, predlagatelj Vlada.

Na podlagi tretjega odstavka 117. člena Poslovnika pa lahko matično delovno telo v primeru, da Vlada predloži zakon po nujnem postopku. Sklene, da bo na isti seji v okviru iste točke dnevnega reda obravnavalo predloge zakonov, ki urejajo isto družbeno razmerje po določbah Poslovnika o nujnem postopku. Na ta način se omogoči obravnava predloga zakona po nujnem postopku na prvi naslednji seji Državnega zbora.

S sklicem seje odbora ste bili obveščeni, da bo odbor ob obravnavi te točke dnevnega reda v skladu s tretjim odstavkom 117. člena Poslovnika, najprej odločal ali bo oba navedena predloga zakonov obravnaval v okviru iste točke dnevnega reda na tej seji odbora. Če bo odbor to odločitev sprejel, bo v skladu s 127. členom Poslovnika odločil tudi na podlagi katerega izmed predlogov zakonov bo pripravil dopolnjeni predlog zakona. Odbor bo odločil še o tem, kateri členi iz drugega predloga zakona se vključijo v predlog zakona, ki bo osnova za pripravo dopolnjenega predloga zakona. Nato bo odbor opravil obravnavo predloga zakona po določbah Poslovnika o obravnavi na matičnem delovnem telesu in določbah, ki veljajo za nujni postopek.

Predlagam torej, da predstavniki predlagateljev zakonskih predlogov dodatno obrazložitev podajo po sprejeti odločitvi odbora v zvezi s predlogom za hkratno obravnavo obeh predlogov zakonov na tej seji.

Prehajamo torej najprej na razpravo in odločanje o tem ali bo odbor oba predloga zakonov obravnaval v okviru iste točke dnevnega reda na tej seji odbora.

Odpiram razpravo o naslednjem predlogu sklepa odbora na podlagi tretjega odstavka 117. člena Poslovnika in sicer:

»Odbora za kulturo bo na isti seji v okviru iste točke dnevnega reda po določbah Poslovnika Državnega zbora o nujnem postopku za sprejem zakona obravnaval Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o medijih, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev, prvo podpisani Danijel Krivec in Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV Slovenija, nujni postopek, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada.«

Kdo želi besedo? Izvolite, gospa Jeraj.