Govor

Hvala za besedo, spoštovana predsednica.

Spoštovani državni sekretar, poslanke in poslanci!

Odbor za finance je na 2. nujni seji 12. 7. obravnaval Predlog zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 6. seji 5. 7. sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Odbor je poleg predloga zakona obravnaval tudi naslednja gradiva, in sicer, mnenje Zakonodajno-pravne službe in pa mnenje Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.

V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora sta amandmaje k predlogu zakona vložili Poslanski skupini Svoboda in SD. Na seji odbora so sodelovali predstavnice in predstavniki Ministrstva za finance, Zakonodajno-pravne službe in Agencije za trg vrednostnih papirjev. V uvodni dopolnilni obrazložitvi, je državni sekretar Ministrstva za finance predstavil cilje in namene predloga zakona, ki nadgrajuje obstoječ nacionalni sistemski okvir poslovanja alternativnih investicijskih skladov. Pri tem je predlagani zakon, ki hkrati posega v dva druga zakona, utemeljil s potrebo po celoviti obravnavi problematike v enem zakonu, kar omogoča hitrejšo implementacijsko rešitev ter sočasno zakonodajno veljavnost. Izpostavil je, da je čim prejšnje sprejetje tega zakona ključno za prejem finančnih sredstev iz naslova načrta za okrevanje in odpornost.

Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v daljši obrazložitvi opozorila na številne pomanjkljivosti v predlogu zakona, ki z velikim obsegom členov, posega tudi v dva druga zakona. Ob tem je izpostavila, da vloženi amandmaji le delno odpravljajo številne pripombe Zakonodajno-pravne službe, ki so bile podane v tretjini členov predloga zakona in celo dodatno povečujejo nejasnost. V razpravi, ki je sledila krajši prekinitvi seje, je državni sekretar Ministrstva za finance pojasnil, da so z novo vloženimi amandmaji izboljšali besedilo predloga zakona, v skladu s pripombami Zakonodajno-pravne službe. V nadaljevanju je predstavnica Zakonodajno-pravne službe dodatno opozorila na neenotno uporabo izrazoslovja v predlogu zakona.

Glede na pripombe, sta predstavnica Agencije za trg vrednostnih papirjev in predstavnica Ministrstva za finance, še dodatno pojasnili nekatere pojme ter vsebino členov in njihovo obrazložitev. Po opravljeni razpravi, je odbor v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval vložene amandmaje in jih tudi sprejel. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje, je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji.

Hvala.