Govor

Tilen Božič

Hvala.

Tokrat bo prav. Se ponovno opravičujem.

Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci in tudi ostali!

Predlog zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov je Vlada posredovala v Državni zbor v tem mesecu in tudi predlagala, da se ga obravnava po nujnem postopku.

Odbor za finance je Predlog zakona obravnaval v tem tednu, prejel tudi kar nekaj amandmajev in s tem, tudi mi menimo, izboljšal besedilo Predloga zakona.

Predlog zakona, ki je pred vami, sledi priporočilom, ki jih je Republika Slovenija leta 2020 prejela ob zaključku evropskega projekta podpore Republiki Sloveniji na področju krepitve segmenta alternativnih investicijskih skladov, krajše AIS. Projekt je bil finančno podprt s tehnično pomočjo Evropske komisije.

Cilj projekta je bil pa identificirati zakonodajne, pa tudi druge vrzeli, ter pridobiti širok in uporaben nabor priporočil za izboljšanje pogojev poslovanja teh skladov, specializiranih za naložbe v zasebni kapital, pa tudi nepremičnine. Za ureditev v te sklade je bilo potrebno pripraviti nov zakon in z njim poseči tudi v dva druga zakona, Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, pa tudi Zakon o upravljalcih alternativnih investicijskih skladov. Pri tem se je za pripravo zakona uporabil pristop, ki se pri takih primerih lahko tudi uporabi, po našem mnenju, in to je, da se je sočasno poseglo tudi v ta druga zakona, da se zagotovi ustrezno raven preglednosti in tudi, da stopijo v veljavo sočasno.

Po trenutni zakonodajni ureditvi ZUAIS ureja področje upravljalcev ter skladov za profesionalne vlagatelje, ZISDU-3 pa za neprofesionalne vlagatelje.

Predlog zakona, ki je pred vami, je potreben, ker, prvo omenjeni zakon določa zgolj upravljalce, ne pa tudi oblik teh skladov. V skladu s priporočili se je tako pripravilo predloge rešitev za opredelitev oblik teh skladov, ki so upoštevaje prakso, najbolj primerne za slovenski trg. Predlaga se tri oblike: alternativni vzajemni sklad, ki je oblikovan kot ločeno premoženje, specialna komanditna družba, pa tudi investicijska družba, ki ima osnovni kapital razdeljen na delnice.

Nadalje Predlog zakona uvaja tudi dva tipa teh skladov, in sicer: specialni investicijski sklad ter nepremičninsko investicijsko družbo.

Opredelitev oblik teh skladov ter prilagoditev ureditve posebnostim posamezne oblike bo pripomogla tudi k lažjim, bolj učinkoviti izvedbi nadzora nad temi skladi s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev. To pa bo prispevalo k večji pravni varnosti, tako na strani ponudnikov, kot tudi vlagateljev. K varnosti vlagatelje bodo prispevale tudi določbe glede večje transparentnosti /nerazumljivo/ takšnih skladov, kot so določbe o informacijah, ki jih morajo biti vključene v akt o ustanovitvi skladov in tudi v prospekt, ki predstavlja ponudbeni dokument.

Področje, ki je primerneje regulirano in nadzorovano, daje večjo predvidljivost in s tem pravno varnost, in sicer tako ponudnikom, kot vlagateljem, saj temelji na v Sloveniji že poznanih pravnih oblikah družb, ki pa jih prilagaja specifiki poslovanja.

Sprejem novega zakona tako za Slovenijo pomeni dodatno možnost za pridobitev novega kapitala za finansiranje hitro rastočih podjetij ter malih in srednje velikih podjetij, s tem pa ustvarja tudi nove priložnosti za vlagatelje, kar lahko vzpodbudi slovenski trg kapitala.

Republika Slovenija je krepitev kapitalskih trgov, kot reformo, v okviru produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje, umestila tudi v načrt za okrevanje in odpornost, ki je podlaga za finančno podporo Evropske unije iz mehanizma za okrevanje in odpornost ter v njem navedla tudi časovnico izvedbe ukrepa, to pa je 2021-2022.

Od sprejetja tega zakona je tudi odvisno izplačilo ene izmed tranš Evropske komisije iz tega naslova. To je bil tudi poglavitni razlog, da se je predlagal v obravnavo po nujnem postopku. K dopolnjenemu predlogu zakona so bili vloženi tudi amandmaji, ki nadalje izboljšujejo jasnost predlaganega zakonskega besedila. Predlagam, da se v skladu s 138. členom na isti seji opravi tudi tretja obravnava tega zakona in seveda predlagam, da predlog zakona, kot že rečeno, vključno s predlaganimi amandmaji, podprete.

Hvala.