Govor

V redu, ja, hvala lepa.

Ali želijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne.) Ker ne bo predstavitve stališč poslanskih skupin o predlogih za širitev dnevnega reda, bomo o širitvi odločali. Prosim vas, da preverite delovanje glasovalnih naprav.

Najprej odločamo o predlogu za širitev dnevnega reda s 5a točko, to je s Predlogom zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Kraljevine Švedske k Severnoatlantski pogodbi.

Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in poslancev, za je glasovalo 71, proti 5.

(Za je glasovalo 71.) (Proti 5.)

Ugotavljam, da je predlog za širitev dnevnega reda sprejet.

Odločamo še o predlogu za širitev dnevnega reda z 5b točko, to je s Predlogom zakona o ratifikaciji Protokola o pristopu Republike Finske k Severnoatlantski pogodbi.

Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in poslancev, za je glasovalo 72, proti 5.

(Za je glasovalo 72.) (Proti 5.)

Ugotavljam, da je predlog za širitev dnevnega reda sprejet.

Prehajamo na glasovanje o določitvi dnevnega reda v celoti. Državnemu zboru predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem, skupaj s sprejetima dopolnitvama.

Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in poslancev, za je glasovalo 75, proti nihče.

(Za je glasovalo 75.) (Proti nihče.)

Ugotavljam, da je dnevni red 10. izredne seje zbora določen.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA - DRUGA OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O OBLIKAH ALTERNATIVNIH INVESTICIJSKIH SKLADOV (ZOAIS), v okviru nujnega postopka.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada.

Za dopolnilno obrazložitev Predloga dajem zdaj besedo predstavniku Vlade.

Izvolite.