Govor

Marko Rusjan

Dober dan! Pozdravljeni spoštovana predsednica! Spoštovani gosteje! Spoštovani poslanke in poslanci!

Mogoče na začetku malo bolj zgodovino. Vlada Republike Slovenije je 19. 3. 2014 za spremljanje in uresničevanje resolucijskih zavez. Njeno koordiniranje na ravni državni organov in drugih pristojnih organizacij, ki so nosilci ukrepa na posameznih področjih za pripravo pobud za izboljšanje stanja ter za pripravo vsakoletnega poročila o uspešnosti izvajanja nacionalnega programa za jezikovno politiko ustanovila medresorsko delovno skupino za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije. Poročilo, ki ga imate pred sabo je Ministrstvo za kulturo kot resorno pristojen državen organ predlagal Vladi Republike Slovenije v obravnavo in ta je zadevo obravnavala in sprejela 30. 5. 2022 in ga poslala v Državni zbor.

Glavne ugotovitve medresorske delovne skupine. Potekala bodo stalna strokovna usposabljanja strokovnega kadra v vzgojno izobraževalnem procesu. Nadaljevalo se je spodbujanje razvoja jezikovne zmožnosti in bralne pismenosti otrok, mladostnikov in odraslih. V letu 2021 se je začelo, zaključilo, a je nadaljevalo veliko projektov s področja slovenskega jezika oziroma jezikoslovja in /nerazumljivo/ dejavnosti. Potekale so študije in raziskave, in sicer za različne skupine govorcev. Veliko projektov je bilo sofinancirano z razvojem in promocijo jezikov italijanske in madžarske narodne skupnosti pa tudi romske skupnosti, različnih manjšinskih etičnih skupnosti in priseljenskih skupnosti v Republiki Sloveniji. Skrbel za enakopravno javno rabo italijanskega in madžarskega jezika na območjih občine, v katerih živi italijanska oziroma madžarska narodna skupnost. Izvaja se dejavnost za krepitev slovenščine slovenskih skupnosti v sosednjih državah ter / nerazumljivo/ in izseljenstvo. Večji poudarek se namenja razvijanju / nerazumljivo/ zmožnosti v slovenskem znakovnem jeziku in osebam prilagojenimi načini sporazumevanja. Pomembna so bila vzpostavljanje pravilne rabe jezika v spletnih besedilih za izboljšanje jezikovne kakovosti in jasnosti besedil državnih organov in lokalnih skupnosti na spletenih straneh ter ozaveščevalna sporočila v zvezi z nerabo slovenščine oziroma rabo slovenščine o elektronskih napravah. Okrepila se je skrb za slovenski jezik v visokem šolstvu vključno s strokovno terminologijo.

Glavni cilji jezikovno političnih ukrepov so bili in so še naprej ozaveščanje prevajalcev Slovenije o njihovih jezikovnih pravicah, spodbujanje izobraževanja in opolnomočenju vseh ciljnih skupin ter dvig ravne funkcionalne pismenosti vseh vrst govorcev, skrb za ohranjanje in razvoj slovenščine na vseh področnih jav rabe, skrb za čim bolj razvite sodobne digitalne vire in čim bolj razvita jezikovna tehnološka orodja, ustrezna jezikovna krajina, jasen / nerazumljivo/ jezik, skrbi za izboljšanje bralne pismenosti vseh generacij, razvoj sporazumevalne zmožnosti v slovenskem strokovnem jeziku – se pravi strokovna terminologija – ter izboljšanje položaja slovenščine kot jezika znanosti ob enem pa obveščena splošna javnost v slovenski jezikovni / nerazumljivo/ in jezikovni politiki ter zagotovitev kakovostnega jezikovnega življenja za vse prebivalce Republike Slovenije.

Posebna skrb mora veljati slovenskemu znakovnemu jeziku in izobraževanju oseb s posebnimi potrebami zlasti razvoju sporazumevalne zmožnosti gluho slepih. Ozaveščanje in dobro informirani govorci se lahko lažje vključujejo v sporazumevalne procese in z večjim znanjem kvalitetno in pomembno vplivajo na prednostno rabo slovenščine v vseh javnih segmentih. Pri tem je tudi pomembna vloga medijev. V zvezi s kršitvami javne rabe slovenščine pa se morata povečati nadzor in ukrepanje pristojnih inšpektoratov oziroma inšpekcijskih služb. Slovenščina se mora uporabljati in nadalje razvijati na vseh področjih javnega življenja znotraj mest slovenske države na območjih, kjer živijo slovenske skupnosti v sosednjih državah in izseljenci ter ustreznih evropskih in mednarodnih okvirjih.

Toliko na kratko s strani ministrstva.