Govor

Spoštovane kolegice poslanke in poslanci, vabljeni, ostali prisotni na današnji seji odbora, pričenjamo z 2. nujno sejo Odbora za zdravstvo.

Obveščam vas, da so zadržani in se seje ne morejo udeležiti naslednji člani odbora: Jelka Godec, ki je za to dala opravičilo.

Prehajamo na določitev dnevnega reda seje odbora. S sklicem seje dne 22. junija 2022 ste prejeli predlog dnevnega reda seje odbora. Seja je sklicana na podlagi zahteve skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Borutom Sajovicem za sklic izredne seje Državnega zbora z dne 20. 6. 2022 z dnevnim redom, na katerem je uvrščen tudi predlagani predlog zakona. Ker do začetka seje ni bilo predlogov za razširitev dnevnega reda oziroma za umik točke dnevnega reda je določen takšen dnevni red seje kot je bil predlagan s sklicem.

Dnevni red seje odbora:

1. Predlog zakona o spremembam in dopolnitvah Zakon o

nalezljivih bolezni – skrajšani postopek.

Amandmaji predloga zakona so se vlagali do začetka obravnave predlaganega zakona na seji odbora in jih bomo obravnavali v nadaljevanju.

Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA REDA – PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNI – NUJNI POSTOPEK, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Janjo Sluga in je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora.

Kot gradivo objavljeno na spletni strani Državnega zbora ste prejeli še predlog zakona z dne 17. junij 2022, mnenje Zakonodajno-pravne službe z dne 22. junij 2022, mnenje Vlade z dne 23. 6. 2022 in amandmaje z dne 23. 6. 2022. Kolegij predsednika Državnega zbora je na svoji 5. seji dne 22. junija odločil, da se predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku. Vabljeni k 1. točki dnevnega reda so bili: predlagatelji zakona, skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Janjo Sluga, Vlada, Ministrstvo za zdravje, Zakonodajno-pravne služba, Državni svet, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalni institut za javno zdravje, Pravna mreža za varstvo demokracije.

Pričenjamo z drugo obravnavo predloga zakona, v kateri bomo opravili razpravo in glasovanje o amandmajih jih členih predloga zakona. Odboru predlagam, da se razpravo o vseh členih, amandmajih združi v skladu s prvim odstavkom 128. člena Poslovnika. Po opravljeni razpravi bi opravili glasovanje o amandmajih nato pa glasovali o vseh členih skupaj. Ali kdo temu nasprotuje? (Ne.) Besedo torej dajem najprej vabljenim na sejo. K besedi torej najprej predlagatelj zakona, gospa Janja Sluga.

Izvolite.