Govor

Valentina Anamarija Marolt

Hvala za besedo. Zakonodajno-pravna služba je predlog zakona proučila z vidika njegove skladnosti z Ustavo, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika in pripravila pisno mnenje, ki ste ga prejeli šele včeraj, zato ga bom na kratko povzela.

V skladu z načelom jasnosti in določenosti prepisov smo opozorili, da je treba predlagane spremembe 7. člena v veljavni zakon vključiti tako, da si bodo odstavki pravilno sledili, da bo člen notranje usklajen in jasen. V zvezi z osebami na katere se spremembe nanašajo je treba oceniti, ali bi morale biti med njih vključene tudi osebe z začasno zaščito po zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb. Nekaj konkretnih pripomb smo dali v zvezi s postopkom priprave dokumentov o popisu izobraževanja in v zvezi s postopkom legalizacije listine o izobraževanju. Ugotavljamo, da so bili našteti pomisleki odpravljeni z vloženimi amandmaji. Hvala.