Govor

Matjaž Krajnc

Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovane poslanke, poslanci!

S predlogom zakona, ki ga je v zakonodajni postopek vložila skupina poslancev s prvopodpisanim Matejem Toninom naj bi se, kot navajajo predlagatelji, dopolnil postopek vrednotenja izobraževanja v primerih prosilcev, ki v postopek ne predložijo celotne zahtevane dokumentacije, v primerih, ko na osnovi celotne dokumentacije in vseh razpoložljivih virov ni mogoče pripraviti mnenja in v primerih oseb s priznano mednarodno zaščito in prosilcev za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter oseb s priznanim statusom repatriirane osebe in njihovim ožjim družinskim članom, ki jim je bila priznana pravica do repatriacije v Republiko Slovenijo, ki je iz opravičljivih razlogov višje sile ne morejo predložiti celotne dokumentacija, pa je mogoče sestaviti sliko o opravljenem izobraževanju ter možnosti e-vročanja dokumentov. S predlogom naj bi se tudi uredila uporaba tujega naslova v Republiki Sloveniji brez navedbe države izvora izobraževanja in pa oprostitev plačila stroškov postopka vrednotenja izobraževanja ter razširila ta oprostitev za osebe s priznano mednarodno zaščito in prosilce za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji ter za imetnike slovenskih listin o izobraževanju. Menimo, da bi bile predlagana spremembe, ki sicer delno rešujejo problematiko, ki jo ureja zakon, potrebno vključiti pripravo novega zakona h kateremu je potrebno pristopiti na sistematičen in celovit način, v pripravo vključiti tudi strokovno javnost. Vlada Republike Slovenije predlogu zakona zato nasprotuje in bo glede na navedeno po opravljeni poglobljeni analizi pripravila nov zakon, ki bo vseboval celovite rešitve in upošteval tudi spremembe na mednarodnem področju. Hvala.